Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty

Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Czyj sposób myśle­nia jest właści­wy? Mój, oczy­wiście. Ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają są z de­finic­ji sza­leni. (Do mo­men­tu, gdy zmienię zda­nie, wte­dy mogą nag­le stać się przykład­ny­mi oby­wate­lami. Jes­tem elas­tyczny, nie czarno-biały.)  -Linus Benedict Torvalds


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie. -Stefan Żeromski


człowiek-mądry-nie uważa-śmier­-za rzeczy­wis­tość-godną-myś­nia-przed­miotem myś­nia-fi­lozo­ficzne­go-może-być-tyl­ko
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Mówisz, że jes­teś pełnos­praw­ny. Ja jed­nak myślę, że każdy człowiek jest na swój sposób niepełnosprawny. -dayofblackthings


mówisz-że jes­teś-pełnos­praw­ny-ja jed­nak-myślę-że każdy-człowiek-jest na swój-sposób-niepełnosprawny
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Kiedyś py­tałeś, co to znaczy


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać. -Aleksander Minkowski


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: ~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~  -Ignorance2812


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie. -James Frey


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: - Boisz się ma­gii, Richardzie? - Zaw­sze mnie fas­cy­nowała - od­parł po na­myśle. - Cieka­wiła i po­ciągała. Te­raz wiem, że jest ma­gia, której na­leży się oba­wiać. Ale myślę, że z nią jest tak jak z ludźmi: jed­nych le­piej omi­jać z da­leka, in­nych dob­rze jest poznać. -Terry Goodkind


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu. -Johann Gottfried Herder


przysłowia-są zwier­ciadłem-spo­sobu-myś­nia-narodu
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Ta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodzą zdrowiu. -Edgar Allan Poe


ta­jem­­-zmuszają-do myś­nia-i dla­tego-szkodzą-zdrowiu
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Ludzi wszędzie tłum świąteczne zamieszanie tyl­ko śniegu brak Wszys­tkim Cy­tato­wiczom życzę We­sołych, Spo­koj­nych, Rodzin­nych Świąt Bożego Na­rodze­nia, a w nad­chodzącym 2016 ro­ku Szczęścia, Po­gody ducha i Po­zytyw­ne­go myśle­nia :)   -Elizabetta


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Ge­niusz ludzki jest nie do po­myśle­nia bez od­ro­biny szaleństwa. -Arystoteles


ge­niusz-ludzki-jest nie do po­myś­nia-bez-od­ro­biny-szaleństwa
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Właści­wie myślę, że bar­dziej za nią tęsknię niż ją kochałem. -C » Jonathan Carroll » Kraina Chichów


Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk


nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Po­lity­cy mają skłon­ność do myśle­nia o następnych wy­borach, a nie o następnym pokoleniu. -Ronald Reagan


po­lity­cy-mają-skłon­ność-do myś­nia-o następnych-wy­borach-a nie o następnym-pokoleniu
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Sposób wręcze­nia ma większą war­tość od podarunku. -Pittakos


sposób-wręcze­nia- większą-war­tość-od podarunku
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski


kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
Czyj Sposób Myśle­nia Cytaty: Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie. -Marian Karczmarczyk


uważaj-by twój-pro­-myś­nia-nie toczył ę-prze­ciw­ko-tobie