Da­leko Cytaty

Da­leko Cytaty: Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


niena­wiśą-nie można-za­jechać-da­leko-za da­leko-można
Da­leko Cytaty: Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności. -Kuba Wojewódzki


Da­leko Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Da­leko Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Da­leko Cytaty: Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo


sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
Da­leko Cytaty: Da­leko raj, gdy na człowieka się zamykasz. -Stanisław Sojka


da­leko-raj-gdy-na człowieka ę-zamykasz
Da­leko Cytaty: Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę. -Wiesław Trzaskalski


nie-za­jedzie-da­leko-kto-za­miast-ko­-zmienia-woźnicę
Da­leko Cytaty: Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. -Steven Weinberg


nauka-zakłada-że bo­ga-nie -i ba­da-jak da­leko-może-ją to doprowadzić
Da­leko Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Da­leko Cytaty: Wy­biegam w przód, aby zo­baczyć jak da­leko kiedyś zajde. -tkaczu32


wy­biegam-w przód-aby zo­baczyć-jak da­leko-kiedyś-zajde
Da­leko Cytaty: Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie. -Lao Cy


kto-wiel­kie-sta­wia-kro­ki-da­leko-nie ujdzie
Da­leko Cytaty: Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. -Ellen White


ser­ca-prze­pełnione-miłośą-nig­dy-da­leko-od siebie-nie odejdą
Da­leko Cytaty: ko­niec świata jest da­leko, ale ma­my całą wie­czność, by tam dotrzeć  -wenaa01


ko­niec-świata-jest da­leko-ale-­my-całą-wie­czność-by tam-dotrzeć 
Da­leko Cytaty: Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko. -Tristan Bernard


trze­ba-niekiedy-wie­dzieć-jak da­leko-można ę-po­sunąć-za daleko
Da­leko Cytaty: rzu­cił słowa na wiatr po­leciały da­leko on się zestarzał wróciły do niego  -The Man Who Sold The World


rzu­ł-słowa-na wiatr-po­leciały-da­leko-on ę-zestarzał-wróły-do niego 
Da­leko Cytaty: Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia. -AnDree


bo tam-da­leko-jest coś-gdzie-łza-może-być-tyl­ko-ze szczęscia
Da­leko Cytaty: Mier­notę na­leży po­pierać - o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie. -Władysław Piekarski


mier­notę-na­ży-po­pierać- o włas­nych-łach-da­leko-nie zajdzie
Da­leko Cytaty: Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15  -Lola_♡


wyr­wij-me serce-weź-da­leko-ode-mnie-tak-bar­dzo-tęsknię-090815