Da­leko Cytaty

Da­leko Cytaty: Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Da­leko Cytaty: Chcę la­tać wy­soko tak. Po­lecieć da­leko. Za­pom­nieć, że byłeś i zacząć od nowa... -AnDree


chcę-­ć-wy­soko-tak-po­lecieć-da­leko-za­pom­nieć-że byłeś-i zacząć-od nowa
Da­leko Cytaty: Cza­sem można zajść da­leko, idąc w śla­dy ko­goś, kto wie, dokąd zmierza. -Nora Roberts


cza­sem-można-zajść-da­leko-idąc-w ś­dy-ko­goś-kto-wie-dokąd-zmierza
Da­leko Cytaty: Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności. -Karol Irzykowski


wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
Da­leko Cytaty: Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


po­kora-i wstyd-po uczy­nionym-grzechu-da­leko-są mil­sze-bo­gu-ż-pycha-po spełnieniu-dob­re­go-uczynku
Da­leko Cytaty: Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. -Eugeniusz Korkosz


cza­sem-aby zajść-da­leko-wys­tar­czy-umiejętnie-i w porę-schodzić-in­nym-z drogi
Da­leko Cytaty: Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte?  -Woody Allen


Świat-niewidzial­ny-is­tnieje-bez-dwóch-zdań-kwes­tia tyl­ko-jak da­leko-to jest od śródmieścia-i do której otwarte 
Da­leko Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76


spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Da­leko Cytaty: Śniłem wczo­raj o la­taniu ... Le­ciałem da­leko, wzniosłem się bar­dzo wy­soko ... Obudziłem się. Spadłem.Zginąłem. -Ronley


Śłem-wczo­raj-o ­taniu-le­ciałem-da­leko-wzniosłem ę-bar­dzo-wy­soko-obudziłem-ę-spadłemzginąłem
Da­leko Cytaty: Kiedy się jeszcze niena­widzi to, co się tkli­wie kochało, da­leko bar­dzo ser­cu do zu­pełne­go uleczenia. -Claude Crebillon


kiedy ę-jeszcze-niena­widzi-to-co ę-tkli­wie-kochało-da­leko-bar­dzo-ser­cu-do zu­pełne­go-uleczenia
Da­leko Cytaty: Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami. -Kedar


praw­da-jest wo­koło-każde­go-z nas-Łapiemy te wy­god­ne-wspiera­my ę-ty­mi-szyb­ki­mi-za­pomi­nając-o tych-da­leko-cza­sami
Da­leko Cytaty: Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012  -watchingmefall


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
Da­leko Cytaty: Pańskie tek­sty zat­rzy­mują. Mocz. Proszę się nie mar­twić i tworzyć dalej. Do Nob­la da­leko, ale do uro­loga blisko. -nicola-57


pańskie-tek­sty-zat­rzy­mują-mocz-proszę ę-nie mar­twić-i tworzyć-dalej-do-nob­-da­leko-ale-do uro­loga-blisko
Da­leko Cytaty: Dobę uważamy za krótką i wielu blis­kim zaczy­na być przez to za da­leko do nas. Z cyk­lu po­wieści


dobę-uważamy-za krótką-i wielu-blis­kim-zaczy­na-być-przez-to za da­leko-do nas-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Da­leko Cytaty: Może seks dla­tego jest tak pod­niecający, bo kiedy go up­ra­wiamy zrzu­camy ludzkie mas­ki. To zwierzęcy ry­tuał. Da­leko mu do ludzkiej cy­wili­zac­ji XXI wieku  -daniello


Da­leko Cytaty: Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. -Johann Wolfgang Goethe


po­tykając ę-można-zajść-da­leko-nie wol­no-tyl­ko-upaść-i nie pod­nieść-ę
Da­leko Cytaty: ... na ko­lanach da­leko nie zaj­dziesz... prawdę mówiąc, nig­dzie nie doj­dziesz... na­wet do „nieba


na ko­lanach-da­leko-nie zaj­dziesz-prawdę mówiąc-nig­dzie-nie doj­dziesz-na­wet do nieba
Da­leko Cytaty: Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody  -sprajtka


za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł