Da­liby Cytaty

Da­liby Cytaty: By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło. -Jan Twardowski


by­liby-­ko­nali-lecz-wad-im zabrakło
Da­liby Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Da­liby Cytaty: — A czym by­liby ludzie bez miłości? GINĄCYM GA­TUN­KIEM, od­parł Śmierć. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Da­liby Cytaty: Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Da­liby Cytaty: Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. -Safona


bo­gowie-wiedzą-śmierć-jest nie­szczęściem-inaczej-chętnie-umiera­liby-sami
Da­liby Cytaty: A gdy­by wszys­cy by­li jed­nym... człowiekiem... Zag­ra­liby rolę życia, a sce­na była by za duża. -Duch_Sumienia


a gdy­by-wszys­cy-by­li-jed­nym-człowiekiem-zag­ra­liby-rolę-życia-a sce­na-była-by za ża
Da­liby Cytaty: Ludzie po­win­ni wyz­być się obaw. Wówczas mil­cze­nie od­czy­tywa­liby pozytywnie. -Emilia Szumiło


ludzie-po­win­-wyz­być ę-obaw-wówczas mil­cze­nie-od­czy­tywa­liby-pozytywnie
Da­liby Cytaty: Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże. -Pearl Buck


jeżeli-szczęście-byłoby-na sprze­daż-to ludzie-ku­powa­liby-z pew­nośą-zaw­sze-o ­den-nu­mer-za że
Da­liby Cytaty: Gdy­by wszys­cy by­liby nor­malni, bez od­ro­biny sza­leństwa czy dzi­waczności w oso­bowości, świat byłby nudny. -Emmalice


gdy­by-wszys­cy-by­liby-nor­malni-bez-od­ro­biny-sza­ństwa-czy-dzi­wacznoś-w oso­bowoś-świat-byłby-nudny
Da­liby Cytaty: Gdy­by mil­cze­nie nap­rawdę było złotem, to naj­bo­gat­szy­mi oso­bami na świecie by­liby głuchoniemi  -Ewerina


gdy­by-mil­cze­nie-nap­rawdę-było-złotem-to naj­bo­gat­szy­mi-oso­bami-na świecie-by­liby-głuchoniemi 
Da­liby Cytaty: Gdy­by mężczyźni wie­dzieli, ja­ka siła leży w jed­nej łzie, by­liby bar­dziej kocha­ni a my byśmy ich mniej rujnowały. -Aleksander Dumas


gdy­by-mężczyź-wie­dzieli-ja­ka-ła-ży-w jed­nej-łzie-by­liby-bar­dziej-kocha­-a my byśmy-ich-mniej-rujnowały
Da­liby Cytaty: Nie ma ta­kich bred­ni, w które ludzie nie by­liby w sta­nie uwierzyć. -Stanisław Lem


nie- ­kich-bred­-w które-ludzie-nie by­liby-w sta­nie-uwierzyć
Da­liby Cytaty: Tydzień te­mu ku­piłem strzelbę. Gdy­bym miał gu­za, za­biłbym się. Ale moi rodzi­ce by­liby zroz­pacze­ni. Mu­siałbym ich naj­pierw za­bić. A po­tem ciotkę i wuj­ka. To byłaby rzeź. -Woody Allen


Da­liby Cytaty: Gdy­by ludzie za­mie­szkujący pla­netę, na której nie kwitną kwiaty, mog­li je poz­nać, stwier­dzi­liby, że my, ziemianie, mu­simy chy­ba sza­leć z ra­dości, mając je wciąż wokół siebie. -Iris Murdoch


Da­liby Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr


Da­liby Cytaty: Co wieczór, gdy za­pada już zmrok, zdej­muję maskę i kładę ją na sto­liku noc­nym koło łóżka. Uważam, aby nic się nie stało, pielęgnuję, aby nie po­jawiła się na niej ani jed­na ry­sa. Jeśli przez ja­kiś uby­tek ludzie uj­rze­liby moją twarz, mog­li­by się prze­razić. Prze­razić ty, że ktoś tak nie­szczęśli­wy może mie­szkać na tej planecie. -Olusia1007


Da­liby Cytaty: Mieli bar­dzo pros­ty plan: być ra­zem do końca życia. Plan, co do które­go wszys­cy z ich kręgu zgodzi­liby się, że jest jak naj­bar­dziej real­ny. By­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi, kochan­ka­mi i brat­ni­mi dusza­mi i wszys­cy uważali, że by­cie ra­zem jest ich przez­nacze­niem. Ale tak się złożyło, że pew­ne­go dnia przez­nacze­nie zmieniło zdanie. -Cecelia Ahern


Da­liby Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja