Da­rem Cytaty

Go to Gemtracks
Da­rem Cytaty: Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. -Benjamin Disraeli
człowiek-nie jest two­rem-oko­licznoś-to oko­licznoś-są two­rem-człowieka
Da­rem Cytaty: Par­tne­rem no­cy nie jest ko­lej­na noc. Par­tne­rem no­cy jest dzień. -Dean Ray Koontz
par­tne­rem-no­cy-nie jest ko­lej­na-noc-par­tne­rem no­cy-jest dzień
Da­rem Cytaty: Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. -awatar
Da­rem Cytaty: Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. -Błyskawica
Da­rem Cytaty: Siła i piękno są da­rem młodości. -Demokryt
siła-i piękno-są da­rem-młodoś
Da­rem Cytaty: Kul­tu­ral­ne ze­ro jest ze­rem dopiero. -Feliks Rajczak
kul­­ral­ne-ze­ro-jest ze­rem-dopiero
Da­rem Cytaty: być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach o niczym in­nym nie marzę nicze­go nie pragnę pur­purą słodyczy wonnością nektarem nicze­go więcej nie pragnę o niczym nie marzę być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach i dot­knąć two­jego języka  -Deszcz
Da­rem Cytaty: Dla dob­ra spra­wy łot­rem i prawy. -Tadeusz Fangrat
dla-dob­ra-spra­wy-łot­rem-i prawy
Da­rem Cytaty: Mu­rem stał za nią nieulegle choć pa­lił cegłę. -onejka
mu­rem-stał-za ą-nieulegle-choć-pa­lił-cegłę
Da­rem Cytaty: Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole. -Zbigniew Jerzyna
wol­ność-nie jest da­rem- krop­-po­-na czole
Da­rem Cytaty: Da­rem­ny to trud, ogarnąć ko­biecy os­cy­la­tor nastrojów. 011  -wdech
da­rem­ny-to trud-ogarnąć-ko­biecy-os­cy­­tor-nastrojów-011 
Da­rem Cytaty:
le­piej-już-być-ni­kim-ż-ze­rem-lesław-nowara 
Da­rem Cytaty: Zorza śmier­ci op­ro­mienia wszys­tko cza­rem nostalgii. -Milan Kundera
zorza-śmier­-op­ro­mienia-wszys­tko-cza­rem-nostalgii
Da­rem Cytaty: zjem Cie jak kon­serwę pros­tym ma­new­rem . -Ma ły
zjem-cie-jak kon­serwę-pros­tym-­new­rem
Da­rem Cytaty: Życie jest da­rem, trze­ba umieć ten dar wykorzystać  -ruda717
Życie-jest da­rem-trze­ba-umieć-ten-dar-wykorzystać 
Da­rem Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz
doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
Da­rem Cytaty: To, co naj­lep­sze, może dob­rem nie być. -Tadeusz Kotarbiński
Da­rem Cytaty: Mo­je marze­nie jest pros­te w swej postaci. Chciałabym... ...móc się codzien­nie budzić z uśmiechem, ...każde­go dnia mieć powód do radości, ...w dzień czuć spokój i bezpieczeństwo, ...mieć parę słonecznych (ale nie różowych) okularów, ...wie­czo­rem wra­cać do przy­tul­ne­go zakątka, ...za­sypiać otu­lona ciepłem i śnić, że... ...nie jest to sen. Mieć taką codzienność... ...która roz­pa­la i da­je nadzieję, ...otacza dob­rem i wi­ta czułym gestem, ...tu­li pro­mieniami słońca ...i chro­ni war­stwą błękit­nych chmur. To mo­je marze­nie, które nie jest wca­le ta­kie proste. -Marie
Da­rem Cytaty: Je­zus jest mon­te­rem te­lefo­nicznym w cen­tral­ce me­go życia. -Terry Pratchett
je­zus-jest ­te­rem-te­lefo­nicznym-w cen­tral­-me­go-życia
Da­rem Cytaty: głod­ny mrówkojad jęzo­rem gme­rał w sferach królową znalazł  -Cykam
głod­ny-mrówkojad-jęzo­rem-gme­rał-w sferach-królową-znalazł 
Da­rem Cytaty: Spłoszo­na cisza Ma­leńki pyłek z wiat­rem - Cze­ka dru­gi brzeg   -wdech
spłoszo­na-cisza-ma­ńki-pyłek-z wiat­rem-cze­ka-dru­gi-brzeg- 
Da­rem Cytaty: w błęki­cie droga wiat­rem pachnące włosy czer­ni nadzieja   -blake77
w błęki­cie-droga-wiat­rem-pachną-włosy-czer­-nadzieja- 
Da­rem Cytaty: Je­zioro bez fal Nieroz­wiany wiat­rem smog Zobojętnienie  -fyrfle
je­zioro-bez-fal-nieroz­wiany-wiat­rem-smog-zobojętnienie 
Da­rem Cytaty: Dob­rem w dzie­dzi­nie sztu­ki jest to, co naśla­duje przyrodę. -Giordano Bruno
dob­rem-w dzie­dzi­nie-sztu­ki-jest to-co naś­duje-przyrodę
Da­rem Cytaty: ` Jes­teś tyl­ko wyt­wo­rem mo­jej cho­rej wyob­raźni . -bluecaffe
` jes­teś-tyl­ko-wyt­wo­rem-mo­jej-cho­rej-wyob­raź
Da­rem Cytaty:
in­styn­kt-jest cha­rak­te­rem-oso­bowoś-ludzkiej-~pa­weł-rychlica 
Da­rem Cytaty: Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu
są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
Da­rem Cytaty: Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia. -Charles de Gaulle
przeszko­da-po­ąga-człowieka-z cha­rak­te­rem-ja­ko-że po­konując-ją sam ę-urzeczywistnia
Da­rem Cytaty: Grud­niowe słońce Pro­my­ka­mi wi­ta dzień Swym cza­rem wabi K.A.Sz. 03.12.2015r. -Cris
grud­niowe-słoń-pro­my­ka­mi-wi­-dzień-swym-cza­rem-wabi-kasz-03122015r
Da­rem Cytaty: Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem. -Jeremy Bentham
przy­jem­ność-jest ­-przez ę-dob­rem-a cier­pienie-złem
Da­rem Cytaty: Poez­ja jest spo­wie­dzią duszy, a nie wyt­wo­rem ludzkiej myśli. -Mikołaj Gogol
poez­ja-jest spo­wie­dzią-duszy-a nie wyt­wo­rem-ludzkiej-myśli
Da­rem Cytaty: Ta myśl ma duszę Dob­rem eli­minuj zło Mod­litwa co dnia K.A.Sz. 10.08.2015r. -Cris
ta-myśl- duszę-dob­rem-eli­minuj-zło-mod­litwa-co dnia-kasz-10082015r
Da­rem Cytaty: Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj. -św. Paweł z Tarsu
nie-daj ę-zwy­ężyć-złu-ale-zło-dob­rem-zwyciężaj
Da­rem Cytaty: Le­piej zos­tać epi­gonem dob­rej spra­wy niż no­wato­rem nikczemnej. -Jacek Wejroch
le­piej-zos­ć-epi­gonem-dob­rej-spra­wy-ż-no­wato­rem-nikczemnej
Da­rem Cytaty: Ciało ko­biety kar­mi się pie­szczo­tami jak pszczoła nek­ta­rem kwiatów. -Anatol France (François Anatole Thibault)