Dał Cytaty

Dał Cytaty: Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie. -Jan Paweł II


Dał Cytaty: Jes­teś da­leko, co­raz dalej Los mi za­biera to, co dał I szydzi ze mnie: ty nie szalej Za dużo byś ode mnie chciał Za dużo?- py­tam – To zbyt wiele? To po coś wte­dy mi ją dał? Ja w piątek, świątek i w niedzielę Już od świ­tania bym jej chciał Ko­tecek tęskni?- Znów drwi los Ko­tecek dur­ny sta­ry dziad! I śmieje mi się pros­to w nos Zły los, który mi ciebie skradł Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Dał Cytaty: Czas ty­le mi zab­rał, co dał. -Anna Dymna


czas-ty­-mi zab­rał-co dał
Dał Cytaty: Cze­go nie dał mi słuch, od­da mi wzrok. -PoznajPrawdę


cze­go-nie dał-mi słuch-od­da-mi wzrok
Dał Cytaty: To, co świat dał, wiatr z plewą rozwieje. -Elżbieta Drużbacka


Dał Cytaty: O, co ja bym dał za to, żeby zawsze było lato. -Anonim


o-co-ja-bym-dał-za-to-żeby-zawsze-było-lato
Dał Cytaty: Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień. -Homer


los-dał-ludziom-odwagę-znoszenia-cierpień
Dał Cytaty: Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło. -Sierpien


bóg-dał-człowieko­wi-świat-a człowiek-za­mienił-go w piekło
Dał Cytaty: Los dał ludziom od­wagę znosze­nia cierpień. -Homer


los-dał-ludziom-od­wagę-znosze­nia-cierpień
Dał Cytaty:


jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
Dał Cytaty: Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem. -Ignacy Krasicki


nie-każde­mu-dał-pan-bóg-rodzić ę-puchaczem
Dał Cytaty: Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania. -Autor nieznany


trud­no-za­pom­nieć-o kimś-kto-dał- tak-żo-do zapamiętania
Dał Cytaty: Oby Bóg dał fi­lozo­fowi wgląd w to, co leży przed oczy­ma wszystkich. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne


Dał Cytaty: Słoneczny był świt Połud­nie zaś pełne chmur Nocą pa­dał deszcz  -Taiyono Kudarashi


słoneczny-był-świt-połud­nie-zaś-pełne-chmur-nocą-pa­dał-deszcz 
Dał Cytaty: Byłby sza­nowa­ny, gdy­by od­dał im swo­je nag­ro­dy i wyróżnienia, a wziął ich pracę. -Czesław Banach


byłby-sza­nowa­ny-gdy­by-od­dał-im swo­-nag­ro­dy-i wyróżnienia-a wziął-ich-pracę
Dał Cytaty: A los tak figlarny, Do­piero kiedy po­godziłeś się już ze stratą, Dał szansę na odzyskanie. -Andrea


a los-tak-figlarny-do­piero-kiedy-po­godziłeś ę-już-ze stratą-dał-szansę-na odzyskanie
Dał Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł


miłość-jest-skrzydłem-które-bóg-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Dał Cytaty: Bóg dał mi cho­robę, by przy­pom­nieć mi, że nie jes­tem nu­merem je­den. On jest. -Muhammad Ali


bóg-dał-mi cho­robę-by przy­pom­nieć-mi-że nie jes­tem-nu­merem-­den-on jest