De La Mina Cytaty

De La Mina Cytaty: Choremu wychodzi na zdrowie radosna mina odwiedzającego. -Francisco de Rojas


choremu-wychodzi-na-zdrowie-radosna-mina-odwiedzającego
De La Mina Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski


nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
De La Mina Cytaty: Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością. -Talmud


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
De La Mina Cytaty: ko­nie­czna mina ni uśmiech ni to grymas pot­rze­ba tego  -Cykam


ko­nie­czna-mina-uśmiech- to grymas-pot­rze­ba-tego 
De La Mina Cytaty: Po­kusa jest naj­su­row­szym egza­mina­torem moralności. -Kazimierz Chyła


po­kusa-jest naj­su­row­szym-egza­mina­torem-moralnoś
De La Mina Cytaty: Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
De La Mina Cytaty: Gdy ko­goś lub coś stra­cimy to wspo­mina­my dob­re rzeczy.... wy­bieraj­my wspomienia..... -daniello


gdy-ko­goś-lub-coś-stra­cimy-to wspo­mina­my-dob­re-rzeczy-wy­bieraj­my wspomienia
De La Mina Cytaty: Ziemia jest je­dyną pla­netą, na której wspo­mina się o czymś ta­kim jak wol­na wola. -Kurt Vonnegut


ziemia-jest ­dyną-pla­netą-na której wspo­mina ę-o czymś-­kim-jak wol­na-wola
De La Mina Cytaty: I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. -Molier


i-na-cóż-nam-ę-przyda-że-będziemy-mieli-kiedyś-majątek-skoro-posiądziemy-go-wówczas-gdy-miną-najpiękniejsze-lata
De La Mina Cytaty: Ludzie małego wzrostu są przeważnie śmieszni, gdy nadrabiają miną; karłowaty kogut jednak cieszy się szacunkiem podwórza. -Margaret Mitchell


ludzie-łego-wzrostu-są-przeważnie-śmieszni-gdy-nadrabiają-miną-karłowaty-kogut-jednak-cieszy-ę-szacunkiem-podwórza
De La Mina Cytaty: Kaf­tan, a w kaf­ta­nie pan ze skrzy­wioną miną Ma­jaczący lek­ko, śli­ni się bez ustanku Sie­dzi na wózku, pop­la­miony śliną Wspo­mina je­dynie mil­cze­nie baranków Cichut­kie ok­rzy­ki, li­tos­ne błagania Łka­nia, płacz, śmiech - ten oczy­wiście jego Ob­raz gdy pos­tać led­wo się słania Pa­da na twarz zma­sak­ro­waną małą siekierą Dziw­na pos­tać, spo­koj­na, jed­nak skry­wa historię Nie bar­dzo ciekawą, nie bar­dzo dla każdego W je­go oczach tętni pus­tka w głowie fantasmagorie Piękny umysł, ja­ka szko­da, że zawładnął nim demon. -Bruno


De La Mina Cytaty:


nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
De La Mina Cytaty: Mi­na z Uśmiechem Sa­per gdy po­mylił minę z miną Do ka­mery się wywinął Bądźmy szczerzy Z uśmie­chem końca ka­riery Po­machał rączka­mi i zginął. -awatar


mi­na-z uśmiechem-sa­per-gdy-po­mylił-minę-z miną-do-ka­mery ę-wywinął-bądźmy-szczerzy-z-uśmie­chem-końca-ka­riery-po­machał
De La Mina Cytaty: Daw­na róża trwa w naz­wie, naz­wy je­dynie mamy. Stat ro­sa pris­ti­na no­mine, no­mina nu­da tenemus. -Umberto Eco


daw­na-róża-trwa-w naz­wie-naz­wy-­dynie-mamy-stat-ro­-pris­ti­na-no­-no­mina-nu­da-tenemus
De La Mina Cytaty: Los besos son como pepitas de oro o de plata, halladas en tierra y sin un gran valor, pero preciosas porque revelan que cerca hay una mina. -George Villiers


los-besos-como-pepitas-de-oro-o-de-plata-halladas-tierra-y-sin-un-gran-valor-pero-preciosas-porque-revelan-cerca-hay-una-mina
De La Mina Cytaty: Ko­biety są jak je­lenie - rzu­cił Co­hen z miną znaw­cy. - Nie można się na nie rzu­cać, trze­ba je ścigać. -Terry Pratchett


ko­biety-są jak ­lenie- rzu­ł-co­hen-z miną-znaw­cy- nie-można ę-na nie rzu­cać-trze­ba- ścigać
De La Mina Cytaty: Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono. -Aleksander Dumas


często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie
De La Mina Cytaty: Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów. -Bertrand Russell