Dem�s Cytaty

Dem�s Cytaty: By na­dal po­zos­tać zacho­dem wczo­raj­sze­go dnia i wscho­dem jut­rzej­sze­go poranka  -samothnick


by na­dal-po­zos­ć-zacho­dem-wczo­raj­sze­go-dnia-i-wscho­dem-jut­rzej­sze­go-poranka 
Dem�s Cytaty: Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. -Mery 16


są dwie-dro­gi-aby przeżyć-życie-jed­na to żyć-tak-jak­by-nic-nie było-cu­dem-dru­ga to żyć-tak-jak­by-cu­dem-było-wszystko
Dem�s Cytaty: Nie chcę być ko­lejną naiwną owie­czką (ba­ranem), która podąża za sta­dem. Chcę myśleć sa­modziel­nie, być orłem, który sa­mot­nie la­ta po­nad sta­dem i z góry widzi całe te nie­szczęście owiec. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Dem�s Cytaty: - Ech... - Hmm? - Tęsknię... - Ja też... - To niedob­rze. -Dob­rze, bar­dzo dob­rze, cu­dow­nie... Wciąż się kocha­my, to naj­piękniej­sze co mogło nas spotkać! __________________


Dem�s Cytaty: Chodź - chcę Cię znów porwać. Od­lećmy w tańcu na grzbiecie smo­ka, by ze wscho­dem słońca do do­mu wracać Chcę być Tv wyłączyła - chwyć mnie za dłoń i pędząc we dwo­je przed siebie spon­ta­nicznie za­pom­nieć się i uciec stąd, by ze wscho­dem słońca do do­mu Cię odprowadzać i gu­bić przy tym ze trzy ra­zy drogę, bo chcę jeszcze chwilę zos­tać - nie py­tam się już, czy mogę  -Paja


Dem�s Cytaty: Tęskno­ta jest osa­dem w kielichu życia. -Ambrose Bierce


tęskno­-jest osa­dem-w kielichu-życia
Dem�s Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz


mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Dem�s Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens


cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Dem�s Cytaty: gorące serce światłowo­dem wysłane wiosnę zwiastuje   -blake77


gorą-serce-światłowo­dem-wysłane-wiosnę-zwiastuje- 
Dem�s Cytaty: Chcę wie­dzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie in­te­resu­je mnie to czy in­ne zja­wis­ko. Chcę znać Je­go myśli, reszta to szczegóły. Ich möchte wis­sen, wie Gott diese Welt er­schaf­fen hat. Ich bin nicht an dem einen oder an­de­ren Phäno­men in­te­res­siert, an dem Spek­trum des einen oder an­de­ren Ele­men­tes. Ich möchte Seine Ge­dan­ken ken­nen, al­les übri­ge sind nur Ei­nzelheiten. (niem.)  -Albert Einstein


Dem�s Cytaty: Nic nie da­je ta­kiej władzy nad lu­dem jak zabobon. -Paul Thiry Holbach


nic-nie da­-­kiej-władzy-nad-lu­dem-jak zabobon
Dem�s Cytaty: Ko­bieta jest cu­dem bos­kim, szczególnie jeśli ma diabła za skórą. -Alfons Allais


ko­bieta-jest cu­dem-bos­kim-szczególnie-śli- diabła-za skórą
Dem�s Cytaty: ja­kim cu­dem tyś tak sobą mnie zajęła nie wiem w ogóle  -Cykam


ja­kim-cu­dem-tyś-tak-sobą-mnie-zajęła-nie-wiem-w ogó 
Dem�s Cytaty: męskie ple­cy ja­ko po­le wal­ki dla ko­biecej roz­koszy ze wsty­dem jej doznawania  -thrillofit


męskie-ple­cy-ja­ko-po­-wal­ki-dla-ko­biecej-roz­koszy-ze-wsty­dem-jej-doznawania 
Dem�s Cytaty: Gra miłos­na jest jak jaz­da sa­mocho­dem: ko­biety wolą ob­jazdy, mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłos­na-jest jak jaz­da-­mocho­dem-ko­biety-wolą-ob­jazdy-mężczyź- skróty
Dem�s Cytaty: Uczci­wa ko­bieta nie pot­rze­buje się pod spo­dem stroić dla męża. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Dem�s Cytaty: Strze­lił mnie Amorek, W pu­pen­cji otworek, Strzałka przo­dem wyszła, I miłością trysła. -abadonna


strze­lił-mnie-amorek-w-pu­pen­cji-otworek-strzałka-przo­dem-wyszła-i-miłośą-trysła
Dem�s Cytaty: Miłosier­dziem się szczyciła ta­ka to po­bożna była lecz gdy z klęczek powstawała swoim ja­dem częstowała. -strzyku


miłosier­dziem ę-szczyciła-­ka-to po­bożna-była-lecz-gdy-z klęczek-powstawała-swoim-ja­dem-częstowała