Deszczem Cytaty

Deszczem Cytaty: Wios­na przychodzi z deszczem łez. -Clarissa Pinkola Estés


Deszczem Cytaty: kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza  -Deszcz


kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
Deszczem Cytaty: Prze­kor­ny marzec za dzier­latką szcze­bio­cze śniegiem i deszczem  -onejka


prze­kor­ny-marzec-za-dzier­latką-szcze­bio­cze-śniegiem-i deszczem 
Deszczem Cytaty: Z miłością jest jak z deszczem na świecie. Jed­ni mają jej za dużo, a in­ni za mało... -opuszczona


z miłośą-jest jak z deszczem-na świecie-jed­ mają-jej-za żo-a in­-za ło
Deszczem Cytaty: za­pisz mnie deszczem dreszczem na powab bez poświęceń wers po wersie białym wierszem  -szpulka


za­pisz-mnie-deszczem-dreszczem-na-powab-bez-poświęń-wers-po wersie-białym-wierszem 
Deszczem Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
Deszczem Cytaty: O szczęście py­tałam gwiazd, o smut­ku roz­ma­wiam z deszczem. Dokądkol­wiek pójdę, pióro będzie mi wieszczem. -zielarka1


o szczęście-py­łam-gwiazd-o smut­ku-roz­­wiam-z deszczem-dokądkol­wiek pójdę-pióro-będzie-mi wieszczem
Deszczem Cytaty: Mo­je us­ta się śmieją, ale w oczach po­zos­ta­je lód, a pa­rasol kłam­stw chro­ni mnie, przed deszczem łez. -starry night


mo­-us­ ę-śmieją-ale-w oczach-po­zos­­-lód-a pa­rasol-kłam­stw-chro­-mnie-przed-deszczem-łez
Deszczem Cytaty: niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r. -krysta


niebo-spłaka­ne-deszczem-krop­-wys­­kują-rytm-do ńca-skąpa­-kryją-w ramionach-a-mo­tyle-z ­mi-drżą-krys­ty­na-asz-12062016r
Deszczem Cytaty: błękit przecieka deszczem krop­la po krop­li łza­mi aniołów prze­moczo­na dusza  -Adnachiel


błękit-przecieka-deszczem-krop­-po krop­li-łza­mi-aniołów-prze­moczo­na-dusza 
Deszczem Cytaty: cze­mu zno­wu deszczem ma­lujesz mo­je rysy gdy drgają dłonie słowa więdną w ustach rozczarowaniem te­raz każdą kroplą roz­biję się o kolor bez niewidzialności a ty w ja­ki sposób jesteś ar­tysto bez twarzy  -Papużka


Deszczem Cytaty: Szpi­tal­ne ko­rytarze nie sprzy­jają nadziei. Zwłaszcza kiedy czas płynie ra­zem z deszczem, prze­radza się w is­tną ulewę se­kund mi­jających bez­powrot­nie, wsiąkających w błot­nistą glebę oczekiwania. -Maja Lidia Kossakowska


Deszczem Cytaty: Rucza­jem niesie zbłąka­ne ziar­nko prawdy. Ściekiem kłam­stw brudne. Wnet osuszone, tknięte słonecznym deszczem. Nir­wa­ny powiew. Za­korze­ni się, prze­bije po­nad niwę. Roz­wi­nięty pąk. Sy­ty w zieleń, po­wije no­we dziecię. Życiodaj­na mać. -Papużka


Deszczem Cytaty: kiedy myśli pachną deszczem niebo szep­cze głosem empatii wszys­tko cichnie zrozumieniem i na­wet to co za  sta­ra się us­po­koić kojącym dźwiękiem po­dat­ność serc i niepogoda chwy­ta się za ręce tańcząc do rytmu ko­lej­nej życia śpiewki  -Papużka


Deszczem Cytaty: Cza­sem zda­je mi się, że jestem na twoich us­tach słowem, które ty­siąc ra­zy obracasz, za­nim je wypowiesz... Cza­sem myślę też, że jesteś w moich oczach obrazem, który, kiedy się odwrócę, deszczem czas rozmaże... -Alfa Centauri


Deszczem Cytaty: Uk­radnij ją dzi­siaj i ocal przed deszczem Ocal jej wiarę gdy taką ma jeszcze Otul ją og­rzej i uk­ryj w ramionach Nie cze­kaj nim zgaśnie ulewą stłamszona Roz­chyl języ­kiem jej us­ta czerwone Po­daruj uśmie­chy ra­dości ochronę  -Deszcz


Deszczem Cytaty: bal­la­dowo nastrojona jak skrzyp­ce u mistrza połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem, par­sknie deszczem smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy myślałby kto, że to z ra­ju Ewa tak poetycznie śpiewa ale to kap­ryśna dama o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Adama. -SaTyR_


Deszczem Cytaty: Usiadłem zmęczo­ny w drew­nianej altanie Ja młody i jakże wo­bec niej niedojrzały Uśmie­chnęła się do mnie i zo­baczyłem jej zmarszczki Krop­le klejące­go się po­tu zmie­sza­ne­go z łza­mi Ubiczo­wa­ne ple­cy które ochra­niały przed deszczem i słońcem I spoj­rzałem na swo­je de­li­kat­ne dłonie Jak one będą służyć innym?  -braciszek0