Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty

Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo


naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna. -Ernest Hemingway


pier­wszą-i naj­ważniej­szą- przy­naj­mniej-dla-pi­sarzy- rzeczą-jest zaśmieca­nie-języ­ka-i ob­nażanie-go do cna
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Nie ma ważniej­szej myśli, niż myśl przewodnia. -Bujak Bogusław


nie- ważniej­szej-myśli-ż-myśl-przewodnia
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Naj­ważniej­sze dla ak­to­ra to zais­tnieć w wyob­raźni reżysera. -Krzysztof Kieślowski


naj­ważniej­sze-dla-ak­to­ra-to zais­tnieć-w wyob­raź-reżysera
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!  -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress


nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Naj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szej kobiecie. -Pierre-Antoine Choderlos de Laclos


naj­prze­bieg­lej­szy-mężczyz­na-nie dorówna-w fałszu-naj­szczer­szej-kobiecie
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty. -Emmalice


każdy-w większej-lub-mniej­szej-mie­rze-przy­ąga-kłopo­ty-jed­nak-ważniej­sze-jest to-ja­kiej-wiel­koś-są rzeczo­ne-kłopoty
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Naj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go Ego dla każde­go egois­ty jest 


naj­ważniej­szym-przy­kaza­niem-bóstwa-włas­ne­go-ego-dla-każde­go-egois­ty-jest nie-będziesz-miał-cudzych-bogów-prze­de-mną
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie. -Brian Tracy


twój-cha­rak­ter-jest twoim-naj­ważniej­szym-atu­tem-dla­tego-po­winieneś-nad-sobą-pra­cować-przez-całe-życie
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem. -doorka


wiele-jest na świecie-rzeczy-dla-nas-ważnych-lecz-jak często-nie ­trze­gamy-tych-naj­ważniej­szych-które-są przed-naszym-nosem
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Czas tak szyb­ko płynie... przys­tań na chwi­le i po­myśl co dla Ciebie jest naj­ważniej­sze, ja­kie są Twe marze­nia i idź drogą tą która spra­wi że będziesz szczęśliwy. -stokrotka123


Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Two­je oczy są uoso­bieniem wszys­tkiego co było dla mnie naj­ważniej­sze a us­ta? Co tu dużo mówić , są najsłod­sze ze wszys­tkich ma­lin na świecie  -Intryga


two­-oczy-są uoso­bieniem-wszys­tkiego-co było-dla-mnie-naj­ważniej­sze-a-us­-co- żo-mówić- są najsłod­sze-ze wszys­tkich-­lin
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Kochać - to zap­rzeć się sa­mego siebie, porzu­cić wszel­ki możli­wy umiar oraz rozsądek - i pędzić naj­krótszą drogą do krainy naj­wspa­nial­szej roz­koszy, kojącej ludzkie serce. -Arystoteles


Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda. (o pracy)  -Wojciech Kuczok


jak-naj­więcej-wy­daj­noś-przy-jak naj­mniej­szej-obec­noś- oto-cze­go ę-od nas-żąda-o-pracy 
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Mądrość po­lega na umiejętnym wy­borze naj­mniej­szej głupoty. -Bogusław Wojnar


mądrość-po­lega-na umiejętnym-wy­borze-naj­mniej­szej-głupoty
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty:


naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
Dla Naj­ważniej­szej Ci osoby Cytaty: Bóg ujaw­nia się w naj­drob­niej­szej sprawie. -Pliniusz Młodszy


bóg-ujaw­nia ę-w naj­drob­niej­szej-sprawie