Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty

Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Cel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą. -Lucyna Winnicka


cel-dla-niewtajemniczonych-bywa-fatamorganą
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Nie jedną sprawę już oklaskano, nim okazała się fatamorganą. -Krystyna Sylwestrzak


nie-jedną-sprawę-już-oklaskano-nim-okazała-ę-fatamorganą
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona


dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka. -Jean Paul


kto-bywa-wychowywany-dla-epoki-jest-gorszy-ż-epoka
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski


jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Piękno jest ot­wartym lis­tem po­lecającym, który z góry zdo­bywa dla nas serca. -Arthur Schopenhauer


piękno-jest ot­wartym-lis­tem-po­lecającym-który-z góry-zdo­bywa-dla-nas-serca
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Dla wielu humanistów ich wykształcenie bywa jedynie kapturem, który często opada im na oczy, kiedy dojrzeć trzeba człowieka. -Natalia Glensk - Gutweter


dla-wielu-humanistów-ich-wykształcenie-bywa-jedynie-kapturem-który-często-opada-im-na-oczy-kiedy-dojrzeć-trzeba-człowieka
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości. -Stefan Wyszyński


miłość-świad­czo­na-in­nym-jest naj­większym-dob­rodziej­stwem-dla-nas-­mych-którzy-zdo­bywa­my ę-na oka­zywa­nie-miłoś
Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. -Lew Tołstoj


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Pa­radoks mężczyzny


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: I murzyn bywa oczerniony. -Antoni Regulski


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz


Dla Niewtajemniczonych Bywa Fatamorganą Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon