Dni Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dni Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra
Dni Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło
Dni Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech
Dni Cytaty:
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Dni Cytaty: w deszczo­we dni myślę o tobie at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel za­sypuję po­całun­ka­mi cienie sa­mot­ność do ser­ca tulę w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia 01.05.2012  -spirate
Dni Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama
Dni Cytaty: Jes­tem Lix. Lix Lu­nar­sword. Mie­szkam w No­wym Jor­ku z mamą i tatą. Cho­ciaż on za­ginął. Po­dej­rze­wam, że je­go za­ginięcie ma związek z moimi sna­mi i tym na­pisem na szy­bie w moim po­koju. I jeszcze te sześć dni. Sześć dni w tym życiu. -AndiaLo
Dni Cytaty: Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć. -Jan XXIII
wszystkie-dni-są-dobre-aby-ę-urodzić-wszystkie-dni-są-dobre-aby-umrzeć
Dni Cytaty: Dlacze­go ludzie poświęcają czas, ry­zykują, próbują uz­dro­wić swo­je życie chodząc do wróżek, psycho­logów, le­karzy spec­ja­listów? Dlacze­go boją się od­dać cho­ciaż 7 dni Je­zuso­wi na włas­ność? Tyl­ko 7 dni życia sak­ra­men­ta­mi... Chrys­tus nap­rawdę leczy, uz­dra­wia, prag­nie Two­jego zbawienia.   -braciszek0
Dni Cytaty: mam zły dzień od pa­ru dni  -polaluksemburg
mam-zły-dzień-od pa­ru-dni 
Dni Cytaty: Lecz jak każdy w owe dni. -Anonim
lecz-jak-każdy-w-owe-dni
Dni Cytaty: Za­kocha­ni my, 365 dni, złączo­ne serca. -ciemnojasno
za­kocha­-my-365-dni-złączo­ne-serca
Dni Cytaty: Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. -Seneka
pojedyncze-dni-uważaj-za-osobne-żywoty
Dni Cytaty: Nasze dni są policzone - przez statystyków. -Stanisław Jerzy Lec
Dni Cytaty: Najszczęśliwsze są dni, kiedy rodzą się dzieci! -Margaret Mitchell
najszczęśliwsze-są-dni-kiedy-rodzą-ę-dzieci
Dni Cytaty: Są dni, kiedy budzi­my się in­nym człowiekiem. -Thomas Harris
są dni-kiedy-budzi­my ę-in­nym-człowiekiem
Dni Cytaty: Czas i godziny biegną przez najtrudniejsze dni. -William Shakespeare
czas-i-godziny-biegną-przez-najtrudniejsze-dni
Dni Cytaty: ..i przy­sięgam całować tyl­ko Two­je us­ta do końca moich dni. -AnDree
i przy­ęgam-całować-tyl­ko-two­-us­-do końca-moich-dni
Dni Cytaty: Są ta­kie dni, że z nudów, to na­wet założysz na siebie Homonto. -Logos
są ­kie-dni-że z nudów-to na­wet-założysz-na siebie-homonto
Dni Cytaty: Bywają dni dojrzałe w środku, a twarde i nieprzystępne po bokach. -Krecia Pataczkówna
bywają-dni-dojrzałe-w-środku-a-twarde-i-nieprzystępne-po-bokach
Dni Cytaty: są dni, które za­noszą się już tyl­ko na noc  -eskimo
są dni-które-za­noszą ę-już-tyl­ko-na noc 
Dni Cytaty: Ważne są tyl­ko te dni, których jeszcze nie znamy. -Marek Grechuta
ważne-są tyl­ko-te dni-których-jeszcze-nie znamy
Dni Cytaty: Najtrudniejszy jest koniec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni. -Alfons Allais
najtrudniejszy-jest-koniec-miesiąca-zwłaszcza-trzydzieś-ostatnich-dni
Dni Cytaty: Największy mędrzec zgłupieje, kiedy ze dwa dni nic nie je. -Wojciech Bogusławski
największy-mędrzec-zgłupieje-kiedy-ze-dwa-dni-nic-nie
Dni Cytaty: wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam
wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
Dni Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cu­kier czuję. -Jan Kochanowski
a kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w gębie-cu­kier-czuję
Dni Cytaty: Trzy dni mglistej pogody, a stałbym się panem Londynu. -Napoleon Bonaparte
trzy-dni-mglistej-pogody-a-stałbym-ę-panem-londynu
Dni Cytaty: Nie ma dotkliwszej boleści. Niźli dni szczęścia wspominać w niedoli. -Dante Alighieri
nie-dotkliwszej-boleś-niźli-dni-szczęścia-wspominać-w-niedoli
Dni Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję. -Jan Kochanowski
a-kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w-gębie-cukier-czuję
Dni Cytaty: Pierwszego dni jesteś gościem, drugiego kłopotem, trzeciego zarazą. -Edouard Rene de Laboulaye
pierwszego-dni-jesteś-gościem-drugiego-kłopotem-trzeciego-zarazą
Dni Cytaty: cza­sem po pros­tu by­wa tak że są w życiu lep­sze dni  -badtomek
cza­sem-po pros­-by­wa-tak-że są w życiu-lep­sze-dni 
Dni Cytaty: Obyś żył przez wszys­tkie dni swe­go życia. -Jonathan Swift
obyś-żył-przez-wszys­tkie-dni-swe­go-życia
Dni Cytaty: Żyj, bo nie wiesz kiedy kres twych dni nastąpi. -Ryder
Żyj-bo nie wiesz-kiedy-kres-twych-dni-nastąpi
Dni Cytaty: • 
 -są-­kie-dni-których-po pros­-nie wy­pada-za­pomi­nać- 
Dni Cytaty: Roz­smie­szasz mnie w naj­chmur­niej­sze dni. -Wesolek25
roz­smie­szasz-mnie-w naj­chmur­niej­sze-dni