Do chłod­nych Cytaty

Do chłod­nych Cytaty: haiku nieklasyczne... zam­knięci w słowach chłod­nych i la­konicznych w ciszy tęsknimy  -Maverick123


haiku-nieklasyczne-zam­knię-w słowach-chłod­nych-i ­konicznych-w-ciszy-tęsknimy 
Do chłod­nych Cytaty: Mar­mu­rowy chłód; ogarnął mnie chłód głębo­kiego szoku. -Josephine Hart


mar­mu­rowy-chłód-ogarnął-mnie-chłód-głębo­kiego-szoku
Do chłod­nych Cytaty: Przy­jaźń jest łańcuchem uczuć chłod­nych i ser­decznych, z tą tyl­ko różnicą, że chwi­le oziębienia na­leżą do rzadkości. -Helvetius (Claude Adrien Helwecjusz)


przy­jaźń-jest łańcuchem-uczuć-chłod­nych-i ser­decznych-z tą tyl­ko-różnicą-że chwi­-oziębienia-na­żą-do rzadkoś
Do chłod­nych Cytaty: W małżeństwie istnieje pewnie chłód... no może nie chłód, ale naturalna obojętność i, spowodowana codziennością, niższa temperatura pewnej kategorii uczuć. -Zofia Gerlach


w-łżeństwie-istnieje-pewnie-chłód-no-może-nie-chłód-ale-naturalna-obojętność-i-spowodowana-codziennośą-ższa-temperatura-pewnej
Do chłod­nych Cytaty: półmrok dogasa w chłod­nym jedwabiu stygną westchnienia w od­da­li słychać he­bano­wy galop wypłoszo­nych myśli gwiez­dna kołysanka otu­la kwilenie jak­by już nie nasze i choćby wieczności spędzić na czekanie jak osioł uparta od­najdę siebie w twoim spojrzeniu   -Papużka


Do chłod­nych Cytaty: Spoj­rzała na ciało oświet­lo­ne blas­kiem świecy, Widziała gry­mas twarzy wyk­rzy­wionej z bólu, Dos­trzegła też wściekłość w szkla­nych oczach. Po­deszła pragnąc poczuć zna­jome ciepło. Na ścianie za­witał cień, ta­niec płomieni prze­powiadał najgorsze Ok­no uchy­lone wpro­wadziło chłód - świeca zgasła. -ViktoriaV


Do chłod­nych Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


Do chłod­nych Cytaty: Największą chorobą duszy jest jej chłód. -Alexis de Tocqueville


Do chłod­nych Cytaty: ro­sa na rzęsach na jej po­liczek spada chłod­ne poranki  -Deszcz


ro­-na rzęsach-na-jej-po­liczek-spada-chłod­ne-poranki 
Do chłod­nych Cytaty: Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Do chłod­nych Cytaty: W bar­wach je­sieni zapisane nasze upad­ki oraz wzloty. W resztkach ziele­ni tkwi nadzieja eufo­rie mają ko­lor złoty. Wyb­lakłym brązem lśni Two­ja skóra wciąż pachnąc let­nich no­cy potem. Czer­wienią us­ta mo­je znaczą wędrówkę po niej tam i z powrotem. Gdy mgłą zachodzą nasze oczy na krótką chwilę przed spełnieniem. Wnet precz umy­ka chłód i wilgoć. me­lan­cho­lij­nych barw jesieni. Odys, paździer­nik 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/18/jesienna-tesknota/  -Odys syn Laertesa


Do chłod­nych Cytaty: Chłod­na zima- Nasze od­dechy razem Marzną w powietrzu. -Quysiaczek


chłod­na-zima-nasze-od­dechy-razem-marzną-w powietrzu
Do chłod­nych Cytaty: Cza­sem chłod­ne strzały , niesie ciepły wiatr.... -Uciekinierkaa


cza­sem-chłod­ne-strzały- niesie-ciepły-wiatr
Do chłod­nych Cytaty: łączą się w jed­nej li­nii na­miętne to­ny spojrzeń ete­ryczne ciał brzmienia z pier­si dreszcze wychodzą mie­dzy mną a tobą przepływy chłonę ener­ge­tyczne szep­ty w ro­zed­rga­ne stru­ny dłoni ciepłem mus­ka­ne policzki wib­racje wyr­wa­ne jękiem z mych chwiej­nych bioder jeży się włos na głowie wes­tchnienia wtopione w na­gość chłod­nej nocy żarem pul­sujących nas ma­giczne współistnienie ni­by niebios rosą okraszone... od­wróco­ny wzrok gwiazd i wy­mow­ne świer­szczy milczenie…   -Papużka


Do chłod­nych Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Do chłod­nych Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik


na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
Do chłod­nych Cytaty: - Dlacze­go tu jest tak zimno? - To chłód wieje z two­jego serca. -Quysiaczek


 dlacze­go- jest tak-zimno-to chłód-wieje-z two­jego-serca
Do chłod­nych Cytaty: Naj­gor­szym cier­pieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


naj­gor­szym-cier­pieniem-jest duszy-chłód