Do da­nej Kwes­tii Cytaty

Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli. -Włodzimierz Lenin


Do da­nej Kwes­tii Cytaty: To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz


Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Ty­powy po­lityk: mężczyz­na po przejściach - z par­tii do partii. -Stanisław Fornal


ty­powy-po­lityk-mężczyz­na-po przejściach- z ­tii-do partii
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Ra­dość życia to kwes­tia spo­sobu patrzenia. -karaczan19


ra­dość-życia-to kwes­tia-spo­sobu-patrzenia
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji. -Carl Gustav Jung


nie-da ę-zmienić-ciem­noś-w światłość-ani-apa­tii-w ruch-bez-udziału-emocji
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Ta­lent to kwes­tia szczęscia. Naj­ważniej­sza w życiu jest odwaga. -Woody Allen


ta­lent-to kwes­tia-szczęscia-naj­ważniej­sza w życiu-jest odwaga
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje . -nasia


bo ­den-po­całunek-zmienia-wszys­tko-całą-niewin­ność-zna­jomoś-i sym­pa­tii-wiele-rzeczy-kom­pli­kuje
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Gdy sy­nowie stają się gor­si od swoich ojców, woj­na jest kwes­tia czasu. -Krio


gdy-sy­nowie-stają ę-gor­-od swoich-ojców-woj­na-jest kwes­tia-czasu
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Wyob­raźnia działa tyl­ko wte­dy, gdy pew­ne kwes­tie po­zos­tają uk­ry­te, czy niedopowiedziane. -qches


wyob­raźnia-działa-tyl­ko-wte­dy-gdy-pew­ne-kwes­tie-po­zos­tają-uk­ry­te-czy-niedopowiedziane
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte?  -Woody Allen


Świat-niewidzial­ny-is­tnieje-bez-dwóch-zdań-kwes­tia tyl­ko-jak da­leko-to jest od śródmieścia-i do której otwarte 
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Przy ideowym tes­ta­men­cie naj­ważniej­sza jest kwes­tia poczy­tal­ności spadkobierców. -Wiesław Brudziński


przy-ideowym-­­men­cie-naj­ważniej­sza-jest kwes­tia-poczy­tal­noś-spadkobierców
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Naj­bar­dziej niez­ro­zumiałą kwes­tią do­tyczącą świata jest to, że on jest zrozumiały. -Albert Einstein


naj­bar­dziej-niez­ro­zumiałą-kwes­tią-do­tyczącą-świata-jest to-że on jest zrozumiały
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Dob­roć to kwes­tia wy­boru. Kiedy człowiek nie może wy­bierać, to nie jest już ludzkie. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Em­pa­tii nie da się wyu­czyć - trze­ba zro­zumieć jej pod­sta­wy, tak by nie była tyl­ko ko­lej­nym niez­ro­zumiałym uczu­ciem z wielu. -Krio


em­pa­tii-nie da ę-wyu­czyć- trze­ba-zro­zumieć-jej-pod­sta­wy-tak-by nie była-tyl­ko-ko­lej­nym-niez­ro­zumiałym-uczu­ciem
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Zmik­so­wał pro­boszcz bes­kidzkie trus­kawki i mrągow­ską maślankę, Spros­tał więc eu­cha­rys­tii i przes­tało się chcieć kap­ry­sić gos­po­si Hance. -fyrfle


zmik­so­wał-pro­boszcz-bes­kidzkie-trus­kawki-i mrągow­ską-ślankę-spros­ł-więc-­cha­rys­tii-i przes­ło ę-chcieć-kap­ry­ć
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Szczęście to nie kwes­tia po­siada­nia. To umiejętność kiero­wania włas­nym życiem, zgod­nie z marze­niami. / z mo­jego mob­lo, 25.08.2012  -watchingmefall


szczęście-to nie kwes­tia-po­siada­nia-to umiejętność-kiero­wania-włas­nym-życiem-zgod­nie-z marze­niami- z mo­jego-mob­lo
Do da­nej Kwes­tii Cytaty: Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu…  -Papillondenuit


naj­bar­dziej-oba­wiam ę-tych-którzy-dob­ro-czy­ą-ze strachu-kiedy-staną ę-zła-zakład­­kiem- kwes­tią-­dynie-czasu