Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty

Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens


ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej. -Edward Rydz-Śmigły


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej. -Edward Śmigły-Rydz


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: `Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia. -bluecaffe


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Naszych losów nie możemy swo­bod­nie wy­bierać jak pot­raw z kar­ty dań. Cza­sami stoi przed na­mi da­nie, które by­naj­mniej nie budzi nasze­go en­tuzjaz­mu, ale żeby przeżyć mu­simy z te­go, co dają, wy­ciągnąć wszys­tko, co naj­lep­sze i na­wet nie myśleć o de­serze w nagrodę. -idiotka


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. -Janusz Leon Wiśniewski


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. -Halina Poświatowska


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: To co przez tłum uz­na­ne za złe nie zaw­sze ta­kie jest. -Aleksandra_Czarna


to co przez-tłum-uz­na­ne-za złe-nie zaw­sze-­kie-jest
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch


cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ja­kieś zbrod­nie zaw­sze pop­rzedzają wiel­kie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine


ja­kieś-zbrod­nie-zaw­sze-pop­rzedzają-wiel­kie-zbrodnie
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: `Są ta­kie dni, że naj­wy­raźniej­sze dla mnie są niedos­ko­nałości innych. -bluecaffe


`są-­kie-dni-że naj­wy­raźniej­sze-dla-mnie-są niedos­ko­nałoś-innych
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Roz­rzut­ny: Ten, co szy­je so­bie kie­sze­nie bez podszewki. -Ramón Gómez de La Serna


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Moim ulu­bionym auto­rem na cy­tatach jest Sier­joża ja­kiś hm........ wpadł na po­mysł żeby ocenzu­rować je­go wier­sze na Cy­tatach bo za­wierają wul­ga­ryz­my - py­tam czy Wit­ka­cego też byście ocenzu­rowa­li? To wiel­kie ŚWIŃSTWO I MAK­SY­MAL­NE CHAM­STWO ta­kie COŚ zro­bić .Zas­tanówcie się co robicie. -Drapak


Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień. -Marcel Pagnol


on-nigdy-nie-wychodzi-na-słoń-bo-zbytnio-by-ę-zmęczył-ągnąc-za-sobą-cień
Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ach wy lud­ko­wie prości Zgar­bione pacholęta Ku­kiełki na krzy­wych no­gach Won! Do sze­regu D.py li­zać Do­rob­kiewicze pazurkowi Szpe­racze okaz­ji Szcze­bel niższy zgar­biony Won! Do sze­regu D.py lizać Kuchen­ni fi­lozo­fowie By­wal­cy piekar­ni Try­biki jed­na­kie Won! Do sze­regu D.py li­zać Gdzie wam głos za­bierać Wam pros­tym -By choć raz się pokazać  -RozaR