Do końca świata I je­den Cytaty

Do końca świata I je­den Cytaty: Dla każde­go z nas ko­niec świata na­dej­dzie z chwilą nasze­go umiera­nia. In­ne­go końca świata nie będzie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


dla-każde­go-z nas-ko­niec-świata-na­dej­dzie-z chwilą-nasze­go-umiera­nia-in­ne­go końca-świata-nie będzie
Do końca świata I je­den Cytaty: Innego końca świata nie będzie. -Czesław Miłosz


Do końca świata I je­den Cytaty: Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata. -Stanisław Jerzy Lec


optymizm-i-pesymizm-różą-ę-jedynie-w-dacie-końca-świata
Do końca świata I je­den Cytaty: To ona, Two­ja samotność, Jej ad­res ty je­den znasz. Zos­ta­nie z tobą Do końca. Jest wszystkim, Wszys­tkim co masz. -Magdalena Czapińska


to ona-two­ja-samotność-jej-ad­res-ty ­den-znasz-zos­­nie-z tobą-do-końca-jest-wszystkim-wszys­tkim-co masz
Do końca świata I je­den Cytaty: Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


są-ludzie-którzy-by-ę-cieszyli-nawet-z-końca-świata-gdyby-go-przepowiedzieli
Do końca świata I je­den Cytaty: Są ludzie, którzy by się cie­szy­li na­wet z końca świata, gdy­by go przepowiedzieli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


są ludzie-którzy-by ę-cie­szy­li-na­wet-z końca-świata-gdy­by-go przepowiedzieli
Do końca świata I je­den Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Do końca świata I je­den Cytaty: Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____   -krysta


miłość-pod-wiatr-szła-z-dru­giego-końca-świata-cu­dow­ne-lata-krys­ty­na-asz-28052016r-575- 
Do końca świata I je­den Cytaty: Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia. -Terry Pratchett


daj-ko­muś-ogień-a będzie-mu ciepło-przez-­den-dzień-ale-wrzuć-go do og­nia-a będzie-mu ciepło-do końca-życia
Do końca świata I je­den Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Do końca świata I je­den Cytaty: Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata. -Heraklit z Efezu


na ja­wie-świat-jest dla-wszys­tkich-­den-i ten-sam-ale-we śnie-każdy-ucieka-do włas­ne­go-świata
Do końca świata I je­den Cytaty: źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r. -krysta


Do końca świata I je­den Cytaty: Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz. -Władysław Broniewski


Do końca świata I je­den Cytaty: Niczego nie można do końca przemyśleć, wszystko można do końca przetrwać. -Karol Irzykowski


niczego-nie-można-do-końca-przemyść-wszystko-można-do-końca-przetrwać
Do końca świata I je­den Cytaty: Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa:


Do końca świata I je­den Cytaty: We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma. -tkaczu32


we wszys­tkim-jest prze­mija­nie-i trze­ba-go­ć-żeby-do końca-działo-ę-co da­-spełnienie-a nie uda­wać-że końca-nie 
Do końca świata I je­den Cytaty: Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Do końca świata I je­den Cytaty: Byłem bun­towni­kiem łagod­nym, najłagod­niej­szym z możli­wych, ale krańco­wym. Poszedłem do końca. Czy za da­leko? Chciałem unieść wszys­tkie nie­szczęścia świata ludzi. I zwa­riowałem. Ale czy od te­go? Nie wiem. -Edward Stachura