Do mo­men­tu Cytaty

Do mo­men­tu Cytaty: I w nie­szczęściu zacho­wuj spokój umysłu. Aequam me­men­to re­bus in ar­duis ser­va­re men­tem. (łac.)  -Horacy


i w nie­szczęściu-zacho­wuj-spokój-umysłu-aequam-me­men­to-re­bus-in ar­duis-ser­va­re-men­tem-łac 
Do mo­men­tu Cytaty: Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura. -Robert Lee Frost


mózg-jest wspa­niałym-or­ga­nem-zaczy­na pra­cować-w mo­men­cie-kiedy-wsta­jesz-i nie przes­­-do mo­men­-kiedy-wchodzisz
Do mo­men­tu Cytaty: brak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarz: o wiele mniej, ale tez jest wymowny  -Jacob


brak-ko­men­tarza-jest tez-wy­mow­nym-komentarzem-po­wyz­szy-ko­men­tarz-o wiele-mniej-ale-tez-jest wymowny 
Do mo­men­tu Cytaty: Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia. -Janet Frame


praw­da-jest niez­niszczal­nym-fun­da­men­tem-fun­da­men­-wszel­kich-fun­da­mentów-i nie trze­ba-jej-bro­ć-i udo­wad­niać-jej
Do mo­men­tu Cytaty: Po tej pla­necie chodzą pa­lan­ty, które mogą po­wie­dzieć najgłup­szą rzecz na świecie, ale nikt nie waży się te­go sko­men­to­wać czy wyśmiać, bo ta­kie pa­lan­ty zaw­sze mają sil­ne ar­gu­men­ty w pos­ta­ci ciężkiej rączki... -Kaye


Do mo­men­tu Cytaty: Mi­liar­dy ano­nimo­wych tancerzy Wi­rujących na par­kiecie pełnym zapadni, Za­pom­nianych me­men­to mori, Pośród sku­pienia na włas­nej historii. Par­kiet trak­tując na własność- Pędzą, by kiedyś zwol­nić lub nie. Za­pad­nie czy­hają by zza kulis Wy­puścić w wir życia no­we twarze, Syl­wetki ska­zane na zapadnię, Wal­czące by pro­wadzić ten taniec, I o ap­lauz, i o grupę, i parę, A me­men­to mo­ri umiera w car­pe diem, By od­wrócić uwagę od zapadni. -Charlotka


Do mo­men­tu Cytaty: Pieśni żywych, to la­men­ty umarłych. -Christopher Paolini


Do mo­men­tu Cytaty: Pa­radoks ko­men­tarza - no comment. -patt_


Do mo­men­tu Cytaty: Tyl­ko w men­ni­cy nic nie ku­pisz za pieniądze. -Stanisław Wróblewski


Do mo­men­tu Cytaty: Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku. -Jerzy Leszczyński


ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku
Do mo­men­tu Cytaty: Obel­gi - to ar­gu­men­ty tych, którzy nie mają argumentów. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


Do mo­men­tu Cytaty: Chcę wie­dzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie in­te­resu­je mnie to czy in­ne zja­wis­ko. Chcę znać Je­go myśli, reszta to szczegóły. Ich möchte wis­sen, wie Gott diese Welt er­schaf­fen hat. Ich bin nicht an dem einen oder an­de­ren Phäno­men in­te­res­siert, an dem Spek­trum des einen oder an­de­ren Ele­men­tes. Ich möchte Seine Ge­dan­ken ken­nen, al­les übri­ge sind nur Ei­nzelheiten. (niem.)  -Albert Einstein


Do mo­men­tu Cytaty: Cię rozkochałem Sak­ra­men­talna znowu Trójkąt otwarty  -fyrfle


cię-rozkochałem-sak­ra­men­talna-znowu-trójkąt-otwarty 
Do mo­men­tu Cytaty: Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia  -fyrfle


całusy-słowa-pie­szczo­ty-i uśmiechy-fun­da­men­ty-dnia 
Do mo­men­tu Cytaty: Up­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąć. -Stefan Garczyński


up­rzedze­nia-są trwałe-jak pla­my-at­ra­men­-i trud­no- usunąć
Do mo­men­tu Cytaty: Niech ar­gu­men­ty siły nie zastępują nig­dy ar­gu­mentów dyplomacji. -Barack Obama


niech-ar­gu­men­ty-ły-nie zastępują-nig­dy-ar­gu­mentów-dyplomacji
Do mo­men­tu Cytaty: me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia  -bez.odwagi


me­men­to-mori-unieś-swą-głowę-ku górze-ńcz-wokół-szczęścia 
Do mo­men­tu Cytaty: Naj­trud­niej zbić ar­gu­men­ty ko­goś mówiące­go nie na temat. -Stefan Kisielewski


naj­trud­niej-zbić-ar­gu­men­ty-ko­goś-mówią­go-nie na temat