Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski
fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia
tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit
mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. -Ryūnosuke Akutagawa
opi­nia-pub­liczna-to lin­cz-lin­cz-zaś-zaw­sze-sta­nowi-roz­rywkę-na­wet śli-za­miast-pis­to­letem-posłużymy ę-ar­ty­kułem
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers
pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles
to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu. -Wesolek25
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł
lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości  -danioł
trud­ność-pos­trzeżenia-bo­ga-sta­nowi-o ­go-bliskoś 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł
świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel
ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey
wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku... -qches
cza­sami-­dynie-kon­fron­tacja-ze społeczeństwem-sta­nowi-os­tatnią-deskę-ratunku
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński
gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Cza­sami strach sta­nowi os­trzeżenie. To jak­by ktoś położył ci dłoń na ra­mieniu, mówiąc: Nie idź dalej. -Luanne Rice
cza­sami-strach-sta­nowi-os­trzeżenie-to jak­by-ktoś-położył- dłoń-na ra­mieniu-mówiąc-nie-idź-dalej
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód. -Thomas Alva Edison
nig­dy ę-nie zniechęcam-po­nieważ-każde-od­rzu­cenie-niewłaś­wej-próby-sta­nowi-ko­lej­ny-krok-naprzód
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%. -Hanna Krall
każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi. -Babrara Kosmowska
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin
bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Uro­da nie sta­nowi o niczym, gdy nie jest urodą serca. -Włodzimierz Pietrzak
uro­da-nie sta­nowi-o niczym-gdy-nie jest urodą-serca
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność. -John Irving
fakt-że ludzkie-prob­­my-by­wają-śmie­szne-a ludzie-mi­mo-to są często-smut­-sta­nowi-dla-mnie-­dynie-rzeczy­wistą-sprzeczność
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty