Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty

Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht


myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski


fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit


mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. -Ryūnosuke Akutagawa


opi­nia-pub­liczna-to lin­cz-lin­cz-zaś-zaw­sze-sta­nowi-roz­rywkę-na­wet śli-za­miast-pis­to­letem-posłużymy ę-ar­ty­kułem
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu. -Wesolek25


Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości  -danioł


trud­ność-pos­trzeżenia-bo­ga-sta­nowi-o ­go-bliskoś 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel


ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
Do trwa­nia W sa­mot­ności Sta­nowi Cytaty: Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey


wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego