Do trwa­nia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do trwa­nia Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
Do trwa­nia Cytaty: Złudze­nia to rzecz pas­kudna. Zwłaszcza u ko­biet pot­ra­fią żyć dłużej, niż trwa najdłuższa menopauza. -Barbara Kosmowska
złudze­nia-to rzecz-­kudna-zwłaszcza u ko­biet-pot­ra­fią-żyć-dłużej-ż-trwa-najdłuższa-menopauza
Do trwa­nia Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder
miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
Do trwa­nia Cytaty: Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia. -Zofia Bystrzycka
Życie-jednak-nie-trwa-w-przykazanej-ciemnoś-ponieważ-ą-właśnie-musi-ę-skończyć-koniec-zawsze-jest-w-niewidzeniu-więc-bojaźliwie-uciekamy-od
Do trwa­nia Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett
Do trwa­nia Cytaty: Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001
piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
Do trwa­nia Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern
Do trwa­nia Cytaty: Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu. -Wesolek25
Do trwa­nia Cytaty: W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni. -Moreno
Do trwa­nia Cytaty: Rzu­cony na pas­twę w ra­miona tęsknoty, Od­da­ny bez­wied­nie jak tu­rec­ka bran­ka - Skrępo­wania roz­kosz niech trwa do poranka, Niech pie­szczą i trują zmysłowe oploty Wspom­nień o bluszczu palców - już mam w przesycie. Leżę prześwid­ro­wany echem tchnienia, Pełen wy­cieńcze­nia i niedomówienia Wrzący sko­naniem pat­rzę - i zwę to życiem. -funeralofheart
Do trwa­nia Cytaty: Brzydota ma tę wyższość nad urodą, że trwa. -Krecia Pataczkówna
Do trwa­nia Cytaty: W ciszy wszys­tko trwa dłużej. -jatoja
w ciszy-wszys­tko-trwa-dłużej
Do trwa­nia Cytaty: Sztuka trwa długo, życie krótko. -Anonim
sztuka-trwa-długo-życie-krótko
Do trwa­nia Cytaty: Sztu­ka trwa długo, życie krótko. -Hipokrates
sztu­ka-trwa-długo-życie-krótko
Do trwa­nia Cytaty: Idealne sprawiedliwość to ta, która trwa wiecznie. -Eugeniusz Kołda
idealne-sprawiedliwość-to-która-trwa-wiecznie
Do trwa­nia Cytaty: Szaleństwo trwa krótko, żal długo. -Friedrich Schiller
Do trwa­nia Cytaty: Szanuję to, co trwa dłużej niż ludzie. -Antoine De Saint - Exupery
Do trwa­nia Cytaty: Gniew kochających się nie trwa długo. -Menander
gniew-kochających-ę-nie-trwa-długo
Do trwa­nia Cytaty: Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole. -Krystyna Sylwestrzak
Do trwa­nia Cytaty: Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie. -Erich Pieniek
miłość-tym-ę-róż-od-kwiatów-że-trwa-wiecznie
Do trwa­nia Cytaty: Każda religia trwa tylko dwa tysiące lat. -George Gordon Byron
Do trwa­nia Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot
każda-miłość-trwa-tak-długo-na-ile-zasługuje
Do trwa­nia Cytaty: W polityce zagranicznej wieczność trwa najwyżej dwa lata. -Edgar Faure
w-polityce-zagranicznej-wieczność-trwa-najwyżej-dwa-lata
Do trwa­nia Cytaty: Śmierć jest wieczna, a życie trwa tak krótko. -Gulbranssen Trygve
Śmierć-jest-wieczna-a-życie-trwa-tak-krótko
Do trwa­nia Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot
każda-miłość-trwa-tak-długo-na ile-zasługuje
Do trwa­nia Cytaty: Uj­rzałem siebie w li­niach na dłoni. Li­nia głowy pochy­lała się i gasła. Li­nia ser­ca bladła w obojętności. Li­nia życia biegła w mrok. In­ne li­nie wy­sychały u źródeł. Mo­je oczy opuściły dłoń. wy­ciągnąłem rękę ku przyszłości. Za­wisła w próżni. -adamzjawora
Do trwa­nia Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły
szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Do trwa­nia Cytaty: Ze wszystkich rzeczy wiecznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier
ze-wszystkich-rzeczy-wiecznych-miłość-jest-tą-która-trwa-najkrócej
Do trwa­nia Cytaty: Krótko trwa roz­kosz. Szczęście, co żyło dzień, kona. -Leopold Staff
krótko-trwa-roz­kosz-szczęście co żyło-dzień-kona
Do trwa­nia Cytaty: Mo­dy i teorie na­wet się zmieniają, ale głód praw­dy trwa. -Paweł Jasienica
mo­dy-i teorie-na­wet ę-zmieniają-ale-głód-praw­dy-trwa
Do trwa­nia Cytaty: Na ław­ce w par­ku sie­działo małżeństwo, ciągle trwa­li w mil­cze­niu, lecz uśmie­cha­li się do siebie. Ema­nował od nich ta­ki spokój i har­mo­nia, iż mu­siałam się zat­rzy­mać i na nich po­pat­rzeć. Nag­le z dru­giej stro­ny po­jawiła się pa­ra za­kocha­nych, dziew­czy­na przy­tulała się do swo­jego chłopa­ka, kiedy spos­trzegła, że pat­rzy się w drugą stronę, za­lała go py­taniami. Skończyło się wrzas­ka­mi i kłótnią. A miłość nie pot­rze­buje słów... -Ruska-love
Do trwa­nia Cytaty: Pamiętaj, że pech, podobnie jak szczęśliwa passa, rzadko trwa długo. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-pech-podobnie-jak-szczęśliwa-passa-rzadko-trwa-długo
Do trwa­nia Cytaty:
baj­ka-ągle-trwa-a w niej-główną-rolę-życie-gra-~setus~ 
Do trwa­nia Cytaty: Miłość jest cudowna. Ale u jednego z dwojga zawsze trwa za długo. -Erich Maria Remarque
miłość-jest-cudowna-ale-u-jednego-z-dwojga-zawsze-trwa-za-długo
Do trwa­nia Cytaty: Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwa w błędzie tylko głupi. -Cyceron
każdy-człowiek-może-zbłądzić-uparcie-trwa-w-błędzie-tylko-głupi