Do upo­lowa­nia Cytaty

Do upo­lowa­nia Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Do upo­lowa­nia Cytaty: Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością. -Talmud


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
Do upo­lowa­nia Cytaty: Do po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej. -Zygmunt Fijas


do po­lowa­nia-na pchły-i męża-nie trze­ba-mieć-kar­ty-myśliwskiej
Do upo­lowa­nia Cytaty: Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Do upo­lowa­nia Cytaty: Ten, kto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia, naj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcą. / z mo­jego mob­lo, 28.08.2012  -watchingmefall


ten-kto-nig­dy-nie doświad­czył-pub­liczne­go-upo­korze­nia-naj­praw­do­podob­niej-sam-jest ­go-sprawcą- z mo­jego-mob­lo
Do upo­lowa­nia Cytaty: Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności. -Ninon de Lenclos


miłość-jest uczu­ciem-zaz­dros­nym-i ty­rańskim-wówczas ę-tyl­ko-za­dowo­li-gdy-przed­miot-kocha­ny-poświę-mu wszys­tkie-swe
Do upo­lowa­nia Cytaty: Ma­lowa­nie ob­razów to jest przy­goto­wywa­nie so­bie przes­trze­ni w której będziemy mu­sieli żyć po śmier­ci, to jest bu­dowa­nie so­bie mie­szka­nia. Jeśli nie kochasz te­go co ma­lujesz, to szko­da czasu. -Jerzy Nowosielski


Do upo­lowa­nia Cytaty: między gałązka­mi tańczą w/dźwięczny/ świer­got za ok­nem wschód czer­wień ze złotem mienią urzecze­ni pochwycą w dłonie promyki po­darują so­bie na zielo­nym dy­wanie śniada­nie z pragnień upo­jeni wo­nią kwiecis­tych łąk deszcz po­całunków muska to nie sen no­wy dzień ra­dość sieje Krys­ty­na A.Sz. 24.05.2016r. -krysta


Do upo­lowa­nia Cytaty: Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Do upo­lowa­nia Cytaty: Bo­so przed Two­je słowa się skradam Gdyś mnie z po­wiek do ust podrzucił Uchy­lam dwa zda­nia z linijek Drżeniem zma­lowa­nym z wzruszenień Szeroko Na kończących się żdźbłach drżenia Tam na dole Kołyszę się opuszkiem wspomnień Pa­li się czer­wień milczenia Wdmucha­nych Twych słów we mnie. -kszyszunia


Do upo­lowa­nia Cytaty: Ko­bieciarz: je­go upo­doba­nie, to panie. -Bujak Bogusław


Do upo­lowa­nia Cytaty: Los książek za­leży od upo­dobań i pojętności czytelnika. -Terencjusz


los-książek-za­ży-od upo­dobań-i pojętnoś-czytelnika
Do upo­lowa­nia Cytaty: Wil­gotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne ma­sy powietrza. -Terenia Wylazło


wil­gotne-myśli-tworzą-niekon­tro­lowa­ne-­sy-powietrza
Do upo­lowa­nia Cytaty: na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość ..................................... -samothnick


Do upo­lowa­nia Cytaty: Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie  -Intryga


jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
Do upo­lowa­nia Cytaty:


nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
Do upo­lowa­nia Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Do upo­lowa­nia Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia