Do upo­lowa­nia Cytaty

Do upo­lowa­nia Cytaty: Kon­tro­lowa­na auto­des­truk­cja to naj­wyższa for­ma rozwoju. -Dr Tawian Stambuła


kon­tro­lowa­na-auto­­truk­cja-to naj­wyższa-for­-rozwoju
Do upo­lowa­nia Cytaty: [Chrześci­jaństwo] jest je­dynym pier­wias­tkiem wschod­nim naszej kul­tu­ry. Chrześci­jaństwo prze­ciw­waża nasze skłon­ności, po­ciągające nas ku wszys­tkiemu, co jest og­ra­niczo­ne, zmien­ne, nies­tałe, sku­pia nasz umysł w roz­myśla­niach o rzeczach wiekuis­tych, pla­toni­zuje ono choć trochę nasze upo­doba­nia tak ob­ce zaz­wyczaj światu idealnemu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Do upo­lowa­nia Cytaty: Kiedy życie jest zbyt kon­tro­lowa­ne, ro­bi się go co­raz mniej do kontrolowania. -Clarissa Pinkola Estés


kiedy-życie-jest zbyt-kon­tro­lowa­ne-ro­bi ę-go co­raz-mniej-do kontrolowania
Do upo­lowa­nia Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Do upo­lowa­nia Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
Do upo­lowa­nia Cytaty: Po­wieki tulą oczy a marze­nia zniewa­lają umysł. Uszy ścieli cu­dow­na woń ryt­micznych uderzeń, którą te­raz słyszę bar­dzo wyraźnie. Widzę jak zwykły ka­wałek drew­na tańczy w rękach człowieka opęta­nego pasją. Każda cząsteczka in­stru­men­tu sza­leńczo wib­ru­je, zachwy­cona per­fek­cją uderzeń. Gra gdzieś z tyłu, przysłonięty sta­lową wieżą. To z niej płynie kon­struk­cja two­jej słod­kiej muzyki. -IDeeS


Do upo­lowa­nia Cytaty: Zatraceni al­bo upo­jeni ów rozkoszą Bierni ni ponad ni pod ni poza Sta­now­czo i na pewno ok­rutnie nieobecni  -po-duszka


zatraceni-al­bo-upo­jeni-ów-rozkoszą-bierni-ponad-pod-poza-sta­now­czo-i na pewno-ok­rutnie-nieobecni 
Do upo­lowa­nia Cytaty: pa­ni mądra­lowa budzi męża w no­cy : - posłuchaj, piszczy ja­kaś mysz ! - pozwól mi spać ! i tak jej te­raz nie naoli­wię ... -lovely-girl


pa­-mądra­lowa-budzi-męża-w no­cy-posłuchaj-piszczy-ja­kaś-mysz-pozwól-mi spać- i tak-jej-te­raz-nie naoli­wię
Do upo­lowa­nia Cytaty: List do Bracha Nie zauważysz brachu Kiedy po gan­dzi machu Upo­jony przyrodą I og­nistą wodą Tra­fisz na raut do piachu  -awatar


list-do bracha-nie-zauważysz-brachu-kiedy-po gan­dzi-machu-upo­jony-przyrodą-i-og­nistą-wodą-tra­fisz-na raut-do piachu 
Do upo­lowa­nia Cytaty: W tym dziw­nym świecie, w tej pogrążonej te­raz w ciem­ności połówce glo­bu, muszę upo­lować coś, co żywi się łzami. -Thomas Harris


w tym-dziw­nym-świecie-w tej pogrążonej-te­raz-w ciem­noś-połówce-glo­bu-muszę-upo­lować-coś-co żywi ę-łzami
Do upo­lowa­nia Cytaty: Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. -bloodymery


sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
Do upo­lowa­nia Cytaty: Mi­mo iż wyglądam na słabą ko­bietę, mam sta­lową wolę i nic nie zep­chnie mnie z kur­su, który wyb­ra­liśmy wspólnie z mężem dla kraju. -Isabel Perón (Isabelita)


mi­mo-iż wyglądam-na słabą-ko­bietę-mam-sta­lową-wolę-i nic-nie zep­chnie-mnie-z kur­su-który-wyb­ra­liśmy-wspólnie-z mężem
Do upo­lowa­nia Cytaty: W dniu ta­kim jak dziś miłość wy­lewa się ma­sowo i niekon­tro­lowa­nie na uli­ce, a uwy­puk­lają wsze­lakie zaskórni­ki samotności. -Lilliana


w dniu-­kim-jak dziś-miłość-wy­lewa ę-­sowo-i niekon­tro­lowa­nie-na uli­-a uwy­puk­lają-wsze­lakie-zaskórni­ki-samotnoś
Do upo­lowa­nia Cytaty: zdarza się dłoniom drżącym na płótnie nie ma­lowa­nym w słońca uścisku zam­kniętym spojrzeniom nie wyszeptane wciąż bliskie  -Papużka


zdarza-ę-dłoniom-drżącym-na-płótnie-nie ­lowa­nym-w-słońca-uścisku-zam­kniętym-spojrzeniom-nie-wyszeptane-wciąż-bliskie 
Do upo­lowa­nia Cytaty: Na­miętność źle zno­si rozczarowania. Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart?  -Jeanette Winterson


na­miętność-ź-zno­-rozczarowania-cóż-może-być-bar­dziej-upo­karzają­go-od od­kry­cia-iż obiekt-naszej-miłoś-nie jest jej
Do upo­lowa­nia Cytaty: pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki : - po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi ! - boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język  -lovely-girl


pa­-mądra­lowa-do swo­jej-najmłod­szej-córki-po­pat­rz-przyszła-ciocia-daj cioci-bu­zi-boję ę- ­-mówił-że ciocia
Do upo­lowa­nia Cytaty: wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię  -wenaa01


Do upo­lowa­nia Cytaty: Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. -motylek96