Do zba­wienia Poj­mie Cytaty

Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Je­den z łotrów dostąpił zba­wienia; to jest całkiem dob­ra sto­pa procentowa. -Samuel Beckett


je­den-z łotrów-dostąpił-zba­wienia-to jest całkiem-dob­ra-sto­pa-procentowa
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy. -Henry Louis Mencken


dążenie-do zba­wienia-ludzkoś-jest naj­częściej-maską-pod-którą-uk­ry­wa ę-dążenie-do zdo­bycia-władzy
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński


dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Strasznie trud­no będzie Pa­nu Bo­gu zba­wić człowieka, który nie jest wol­ny i nie jest ro­zum­ny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zba­wiać - skórę i kości?  -Józef Stanisław Tischner


Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę. -Sławomir Mrożek


Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci. -Emilia Szumiło


wczo­raj-ktoś-przyszedł-do mie­szka­nia-w którym mie­szam-z za­pyta­niem-gdzie-mie­szkam-Żądał też-ad­resów-rodzi­ny
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Od­gadnij za­gadkę dnia i nocy... życia i śmier­ci. A poj­miesz wszystko. -Duch_Sumienia


od­gadnij-za­gadkę-dnia-i nocy-życia-i śmier­-a-poj­miesz-wszystko
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Cza­sem pros­taczko­wie le­piej poj­mują spra­wy niźli uczeni. -Umberto Eco


cza­sem-pros­taczko­wie-­piej-poj­mują-spra­wy-źli-uczeni
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Eme­rytu­ra jest próbą obłas­ka­wienia śmierci. -Stefan Kisielewski


eme­rytu­ra-jest próbą-obłas­ka­wienia-śmierci
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Nieświado­mie zasnąłem; świado­mie przebudziłem. -MyArczi


nieświado­mie-zasnąłem-świado­mie-przebudziłem
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: ma­luję uśmiech na po­dob­ra­ziu twarzy czer­wienią szminki  -Deszcz


­luję-uśmiech-na-po­dob­ra­ziu-twarzy-czer­wienią-szminki 
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Znacze­nie wszys­tkiego poj­miesz wte­dy, gdy nic nie będzie miało dla ciebie znaczenia. for danioł  -Papillondenuit


znacze­nie-wszys­tkiego-poj­miesz-wte­dy-gdy-nic-nie będzie-miało-dla-ciebie-znaczenia-for-danioł 
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Zba­dać sprawę, często w is­to­cie rzeczy znaczy… za­tuszo­wać ją. -Krzyż i sztylet


zba­dać-sprawę-często-w is­to­cie-rzeczy-znaczy-za­tuszo­wać-ją
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dzięki niemu em­pi­rycznie zba­dałam czym jest koszmar ambiwalencji. -Gold Fishy


dzięki-niemu-em­pi­rycznie-zba­dałam-czym-jest koszmar-ambiwalencji
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Jeśli mędrcy za­wodzą, to nie znaczy, że głup­cy zba­wią świat. -Jan Czarny


jeśli-mędrcy-za­wodzą-to nie znaczy-że głup­cy-zba­wią-świat
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn


kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Nad łąką kłębi Złoto z czer­wienią aż lśni Rozpływa się mgła Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r. -krysta


nad-łąką-kłębi-złoto-z czer­wienią-aż lś-rozpływa ę-mgła-krys­ty­na-sz-21072014r