Do zba­wienia Cytaty

Do zba­wienia Cytaty: Je­den z łotrów dostąpił zba­wienia; to jest całkiem dob­ra sto­pa procentowa. -Samuel Beckett


je­den-z łotrów-dostąpił-zba­wienia-to jest całkiem-dob­ra-sto­pa-procentowa
Do zba­wienia Cytaty: Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy. -Henry Louis Mencken


dążenie-do zba­wienia-ludzkoś-jest naj­częściej-maską-pod-którą-uk­ry­wa ę-dążenie-do zdo­bycia-władzy
Do zba­wienia Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Do zba­wienia Cytaty: Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński


dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Do zba­wienia Cytaty: Strasznie trud­no będzie Pa­nu Bo­gu zba­wić człowieka, który nie jest wol­ny i nie jest ro­zum­ny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zba­wiać - skórę i kości?  -Józef Stanisław Tischner


Do zba­wienia Cytaty: Eme­rytu­ra jest próbą obłas­ka­wienia śmierci. -Stefan Kisielewski


eme­rytu­ra-jest próbą-obłas­ka­wienia-śmierci
Do zba­wienia Cytaty: ma­luję uśmiech na po­dob­ra­ziu twarzy czer­wienią szminki  -Deszcz


­luję-uśmiech-na-po­dob­ra­ziu-twarzy-czer­wienią-szminki 
Do zba­wienia Cytaty: Zba­dać sprawę, często w is­to­cie rzeczy znaczy… za­tuszo­wać ją. -Krzyż i sztylet


zba­dać-sprawę-często-w is­to­cie-rzeczy-znaczy-za­tuszo­wać-ją
Do zba­wienia Cytaty: Jeśli mędrcy za­wodzą, to nie znaczy, że głup­cy zba­wią świat. -Jan Czarny


jeśli-mędrcy-za­wodzą-to nie znaczy-że głup­cy-zba­wią-świat
Do zba­wienia Cytaty: Dzięki niemu em­pi­rycznie zba­dałam czym jest koszmar ambiwalencji. -Gold Fishy


dzięki-niemu-em­pi­rycznie-zba­dałam-czym-jest koszmar-ambiwalencji
Do zba­wienia Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn


kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Do zba­wienia Cytaty: Nad łąką kłębi Złoto z czer­wienią aż lśni Rozpływa się mgła Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r. -krysta


nad-łąką-kłębi-złoto-z czer­wienią-aż lś-rozpływa ę-mgła-krys­ty­na-sz-21072014r
Do zba­wienia Cytaty: Ro­zum nie służy do macha­nia łopatą, tyl­ko do spra­wienia, żeby ona sa­ma machała. -Andrzej Klawitter


ro­zum-nie służy-do macha­nia-łopatą-tyl­ko-do spra­wienia-żeby-ona-­-machała
Do zba­wienia Cytaty:


je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
Do zba­wienia Cytaty: Łama­nie ser­ca po­win­no być pod­da­ne karze dożywot­niego poz­ba­wienia miłości. -Riot


Łama­nie-ser­ca-po­win­no-być-pod­da­ne-karze-dożywot­niego-poz­ba­wienia-miłoś
Do zba­wienia Cytaty: sen­ty­ment, który nie poz­wa­la zaj­rzeć w głąb lecz zmusza do po­zos­ta­wienia tej możliwości. -thrillofit


sen­ty­ment-który-nie poz­wa­-zaj­rzeć-w głąb-lecz-zmusza-do po­zos­­wienia-tej możliwoś
Do zba­wienia Cytaty: Co zba­wienie nam, czy piekło! By­le życie nie uciekło! Jeszcze będzie czas umierać! Żyj­my tu i teraz!  -Jacek Kaczmarski


co zba­wienie-nam-czy-piekło-by­-życie-nie uciekło-jeszcze-będzie-czas-umierać-Żyj­my- i teraz 
Do zba­wienia Cytaty: Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić. -aforystokrata


zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić