Do­koła Cytaty

Do­koła Cytaty: No­we koła skrzypią. -Samuel Adalberg


Do­koła Cytaty: Twarz - to co wy­rosło do­koła nosa. -Julian Tuwim


twarz- to co wy­rosło-do­koła-nosa
Do­koła Cytaty: Dla so­koła las niestraszny. -Stanisław Brzozowski


Do­koła Cytaty: Są i ta­kie koła ra­tun­ko­we, które ciągną na dno. -Wiesław Trzaskalski


są i ­kie-koła-ra­tun­ko­we-które-ągną-na dno
Do­koła Cytaty: Miłosny topielec: Tu nie pomogą koła, wiosła - fala zalała go miłosna. -Mieczysław Michał Szargan


miłosny-topielec-tu-nie-pomogą-koła-wiosła-fala-zalała-go-miłosna
Do­koła Cytaty: Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... -Bolesław Prus


człowiek-jest wte­dy-naj­szczęśliw­szy-kiedy-do­koła-siebie-widzi-to-co no­-w so­bie-samym
Do­koła Cytaty: Cza­sem bra­kuje napędu na dwa koła, po szklan­ce życia ciężko się poruszać... 06.02.13  -Papużka


cza­sem-bra­kuje-napę-na dwa-koła-po szklan­-życia-ężko ę-poruszać-060213 
Do­koła Cytaty: Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy. -Maria Komornicka


Do­koła Cytaty: Koła rządzące Polski chełpiły się


Do­koła Cytaty: Całe nasze życie jest jak ka­mień rzu­cony w wodę. Nig­dy nie wiemy, ja­kie kręgi za­toczy­my naszym upad­kiem, czyją śmierć spo­wodu­jemy i ko­go uz­dro­wimy. Ile niepo­koju wznieci­my do­koła siebie, ile ka­tarakt zdej­miemy ze śle­pych rzek. -Roman Brandstaetter


Do­koła Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Do­koła Cytaty: Cier­pli­wość dochodzi tam - gdzie powinna. Głupo­ta chce zajść wszędzie po cudze tu i te­raz, na­zywając to odwagą. Jałowe ocieka­nie... cudzych za­pi­sa­nych myśli wy­ma­ga dłuższe­go zas­ta­nawiania o ile ro­zum, nie za­de­cy­du­je inaczej. Me­tamor­fo­zy wnętrza, ne­to­wy pod­ryw to blef, bez zasad. Nie ocze­kuj od skow­ronka, że będzie krakał. Od so­koła, że po­leci jak jaskółka. -wdech


Do­koła Cytaty: nie raz odławiałem się z ta­kich słów rzu­cając błędne koła odłówmy dziś pragnienia utop­my zbędne słowa po pros­tu tańczmy wzniesionym ramieniem niech grają kapele wyob­raźmy so­bie noc bro­kat nie sy­pie się sam pat­rzmy so­bie w oczy bez po­mysłów od­da­ni zmysłom przy białym tan­go i ryt­micznym winie w blas­ku kończących się świec  -dark smurf