Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty

Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ... -rachel1995


nig­dy-nie mów-nig­dy-nig­dy-nie mów-zaw­sze-nie-ufaj
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Giętki język ludzki składa się z os­trych na­zew­ników, wrzących przy­miot­ników, tnących czy­now­ników, szpiczas­tych wskaźników i jeszcze pa­ru nazw, to nie dzi­wota, że przy roz­mo­wie en fa­ce ka­leczy i zniek­ształca twarze oponentów. -PraJaszczur


Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Cza­sami pod­chodził do siedzących do­mow­ników i, po chwi­li wa­hania, wska­kiwał im na ko­lana, sta­wał z roz­cza­pie­rzo­nymi pa­zura­mi i wpat­ry­wał się głębo­ko w oczy bez mrug­nięcia. Po­tem przek­rzy­wiał głowę, nie od­wra­cając wzro­ku, i miau­czał, tyl­ko raz, i od ra­zu wiado­mo było, że Wil­liam prze­kazy­wał właśnie coś ważne­go i mądre­go, coś, cze­go człowiek nig­dy nie zrozumie. -M » Ian McEwan » Marzyciel


Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa. -boundlessness


nie mów-mi 'zawsze'-nie-mów-mi 'nigdy'-niech-nie pad­nie-'kocham'-z twoim-ust-nie-mów-że tęsknisz-i-nie mów-że pragniesz
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości. -Terry Pratchett


oso­by-używają-więcej-ż-3 wyk­rzyk­ników-lub-py­taj­ników-to oso­by-z za­burze­niami-włas­nej-osobowoś
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów, że niemożli­we jest coś co za­leży tyl­ko od Ciebie  -Conrack1410


nig­dy-nie mów-że niemożli­we-jest coś-co-za­ży-tyl­ko-od ciebie 
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować. -sadbear


nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów, że Życie jest złe, bo kiedyś sko­pie Cię  -xzrecyx


nig­dy-nie mów-że Życie-jest złe-bo kiedyś-sko­pie-cię 
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty:


nig­dy-nie mów-że to niemożli­we- otwórz-umysł-i uwierz-w to-że to jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów, że nie było war­to. Bo po to żyjesz, żeby próbować. -Devin


nig­dy-nie mów-że nie było-war­to-bo po to żyjesz-żeby-próbować
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów praw­dy ludziom, którzy na nią nie zasługują. -Mark Twain


nig­dy-nie mów-praw­dy-ludziom-którzy-na ą-nie zasługują
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc. -Emilia Szumiło


pat­rzysz-tak-wy­mow­nie-o-czym-myślisz-wy­po­wiadasz-słowa-wielu-znaczeń-mów-do złotej-ryb­ki-opo­wiedz-o so­bie-rek­­
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Czy nie na­leżałoby pom­ników bu­dować od ra­zu na kółkach?  -Jan Czarny


czy-nie na­żałoby-pom­ników-bu­dować-od ra­zu-na kółkach 
Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż 


Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Z da­la od nieza­dowo­lonych min i wy­mow­nych spojrzeń, między opuszka­mi palców, przychodzisz. Pu­kasz cicho. Niech nas inni nig­dy nie usłyszą. Pachniesz świeżo parzoną kawą. Ubierasz mnie w jej aromat. Otu­lasz ciało aksamitem tyl­ko two­jego spojrzenia. Mogłabym tak zostać... Ob­nażona, ze wszys­tkiego i wszystkich, sma­rować chleb trus­kawko­wym dżemem. -Alfa Centauri


Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat. -Ronald Reagan


abor­cja-znaj­­-swych-zwo­len­ników-tyl­ko-pośród-tych-ludzi-którym da­ne-było-przyjść-na świat