Do­piero U wyższych Cytaty

Do­piero U wyższych Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Do­piero U wyższych Cytaty: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. -Stanisław Kostka


Do­piero U wyższych Cytaty: Nigdy nie apeluj do


nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
Do­piero U wyższych Cytaty: Nig­dy nie ape­luj do 


nig­dy-nie ape­luj-do wyższych-uczuć-człowieka-bo może-być-ich-pozbawiony
Do­piero U wyższych Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy


Do­piero U wyższych Cytaty: Dlaczego w wyższych szkołach technicznych uczymy się o oporze materiałów, a w pedagogiczny nie wykłada się o oporze istoty ludzkiej? -Antoni Makarenko


dlaczego-w-wyższych-szkołach-technicznych-uczymy-ę-o-oporze-materiałów-a-w-pedagogiczny-nie-wykłada-ę-o-oporze-istoty-ludzkiej
Do­piero U wyższych Cytaty: Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny. -Zbigniew Herbert


Do­piero U wyższych Cytaty: Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się. -Karol Darwin


Do­piero U wyższych Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona


Do­piero U wyższych Cytaty: Nie inaczej rzecz się ma z państwem aniżeli z budynkiem; najświetniejsze apartamenta nie zawsze oddają najwięcej usług, piętra niższe zaś zwykły stanowić oporę dla wyższych, a kamienie zgoła niepozorne - służyć całości za podstawę. -Savinien Cyrano De Bergerac


Do­piero U wyższych Cytaty: Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu. -Karol Marks


Do­piero U wyższych Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Do­piero U wyższych Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel


pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Do­piero U wyższych Cytaty: An­gli­cy


an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
Do­piero U wyższych Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon


rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
Do­piero U wyższych Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
Do­piero U wyższych Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski


nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
Do­piero U wyższych Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy