Do­piero Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do­piero Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy
Do­piero Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona
Do­piero Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Do­piero Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon
rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
Do­piero Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Do­piero Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski
nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
Do­piero Cytaty: An­gli­cy
an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
Do­piero Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor
niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
Do­piero Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn
jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
Do­piero Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson
od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Do­piero Cytaty: wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek
wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
Do­piero Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny
kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak
Do­piero Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła
plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Do­piero Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
Do­piero Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier
niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Do­piero Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Do­piero Cytaty: Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Do­piero Cytaty: Za­palił tyl­ko jed­ne­go pa­piero­sa ,a sfaj­czyło mu się całe życie. -Kossak
za­palił-tyl­ko-jed­ne­go-pa­piero­-a sfaj­czyło-mu ę-całe-życie
Do­piero Cytaty: Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci. -Mikołaj Gogol
praw­dzi­wy-ar­tysta-cie­szy ę-sławą-do­piero-po śmierci
Do­piero Cytaty: Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką. -Władysław Grzeszczyk
niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką
Do­piero Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński
tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Do­piero Cytaty: War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy. -Sylbira
war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy
Do­piero Cytaty: Nie do­ceniamy te­go, co ma­my. Do­piero, gdy coś stra­cimy, do­ceni­my te­go wartość. -Devin
nie-do­ceniamy-te­go-co ­my-do­piero gdy-coś-stra­cimy-do­ceni­my-te­go-wartość
Do­piero Cytaty: Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...?  -qches
dlacze­go-do­piero-gdy-coś-stra­cimy-naj­pełniej-to doceniamy 
Do­piero Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona
Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
Do­piero Cytaty:
uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
Do­piero Cytaty: Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett
do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Do­piero Cytaty: Zos­tać sobą, nie bacząc na to co po­myślą o To­bie in­ni to do­piero jest sztuka. -AgniM
zos­ć-sobą-nie bacząc-na to co po­myślą-o to­bie-in­-to do­piero-jest sztuka
Do­piero Cytaty: Do­piero dzięki kom­pu­terom sta­liśmy się nap­rawdę nieobliczalni. -Jacek Wejroch
do­piero-dzięki-kom­pu­terom-sta­liśmy ę-nap­rawdę-nieobliczalni
Do­piero Cytaty: Cza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je, że ktoś miał skrzydła. -Wiesław Brudziński
cza­sem-do­piero-sek­cja-zwłok-po­kazu­-że ktoś-miał-skrzydła
Do­piero Cytaty: Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości. -Johann Wolfgang Goethe
do­piero-w później­szym-wieku-do­wiadu­jemy-ę-co nas-spot­kało-w młodoś
Do­piero Cytaty: Na Ja­pońskiej kuchen­ce: Nie sto­sować w in­nym celu. (No te­raz do­piero mnie zaciekawiło)  -Tsanyo
na ja­pońskiej-kuchen­-nie-sto­sować-w in­nym-celu-no-te­raz-do­piero-mnie-zaciekawiło 
Do­piero Cytaty: Gdy skończysz 18 lat, zos­ta­jesz pełno­let­nim. Do­rosłym będziesz do­piero po 30-tce. -Rima
gdy-skończysz-18 lat-zos­­jesz-pełno­let­nim-do­rosłym będziesz-do­piero-po 30-tce
Do­piero Cytaty: Ro­boty się psują, a co do­piero człowiek. Mecha­nizmów to­ny, a jed­nak czas stracony. -Chemicals
ro­boty ę-psują-a co do­piero-człowiek-mecha­nizmów-to­ny-a jed­nak-czas-stracony
Do­piero Cytaty: Z każdym wdechem dy­mu pa­piero­sowe­go czuję, że żyję i jed­nocześnie umieram... To sa­mo mam z Tobą. -Avantdeces
z każdym-wdechem-dy­mu-pa­piero­sowe­go-czuję-że żyję-i jed­nocześnie-umieram-to-­mo-mam-z tobą