Do­piero Cytaty

Do­piero Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy


Do­piero Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona


Do­piero Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Do­piero Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon


rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
Do­piero Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel


pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Do­piero Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski


nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
Do­piero Cytaty: An­gli­cy


an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
Do­piero Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
Do­piero Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
Do­piero Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Do­piero Cytaty: wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek


wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
Do­piero Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny


kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak
Do­piero Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Do­piero Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Do­piero Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier


niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Do­piero Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak


ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Do­piero Cytaty: Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany


naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Do­piero Cytaty: Za­palił tyl­ko jed­ne­go pa­piero­sa ,a sfaj­czyło mu się całe życie. -Kossak


za­palił-tyl­ko-jed­ne­go-pa­piero­-a sfaj­czyło-mu ę-całe-życie