Do­rosły Cytaty

Do­rosły Cytaty: Dziec­ko i człowiek do­rosły - to sta­ny przejściowe. -Olga Tokarczuk


dziec­ko-i człowiek-do­rosły- to sta­ny-przejściowe
Do­rosły Cytaty: O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. -Marcin Kossek


o kol­cu-osiero­cenia-do­rosły-za­bity-w dzieciństwie
Do­rosły Cytaty: Co to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami. -Simone de Beauvoir


co to jest człowiek-do­rosły-dziec­ko-nadęte-latami
Do­rosły Cytaty: O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... -Marcin Kossek


o is­to­cie-wycho­wania-nie- pew­noś-kto-od ko­go-więcej ę-uczy- dziec­ko-od do­rosłego-czy-do­rosły-od dziecka
Do­rosły Cytaty: Dziec­ko nie wy­ras­ta z do­rosłego, choć do­rosły wy­ras­ta z dziecka. -onejka


dziec­ko-nie wy­ras­-z do­rosłego-choć-do­rosły-wy­ras­-z dziecka
Do­rosły Cytaty: O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast. -Marcin Kossek


o pa­radok­sie-do­rosłoś-dla-dziec­ka-wy­doroś­nie-jest długim-i mo­zol­nym-pro­cesem- na­tomiast-by­wa-że do­rosły
Do­rosły Cytaty: Początki de­mok­racji wy­rosły na wie­rze, że jeśli ludzie w pew­nym sen­sie są równi, to są równi we wszystkim. -Arystoteles


początki-de­mok­racji-wy­rosły-na wie­rze-że śli-ludzie-w pew­nym-sen­sie-są równi-to są równi-we wszystkim
Do­rosły Cytaty: Raz pe­wien lord z Hondurasu, chadzał na spa­cer do lasu. Zbierał grzyb­ki trujące, co tam rosły na łące i rodzinę swą truł bez hałasu. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-lord-z hondurasu-chadzał-na spa­cer-do lasu-zbierał-grzyb­ki-trują-co-tam-rosły-na łą-i-rodzinę-swą-truł-bez-hałasu-®
Do­rosły Cytaty: „Mały Ja­sio zro­bił kupkę, ja­kie to cu­dow­ne!” – pieją z zachwytu. A później do­rosły Jan nie pot­ra­fi żyć bez ciągłego ap­lauzu ja­ko je­dynej mo­tywac­ji do zrobienia... czegokolwiek. -Eufemia


Do­rosły Cytaty: Przychodziła na­dob­na do mułły Parzyć her­batkę pros­to z Tuły Z parze­nia herbatki Wy­rosły dwa skrzatki Mułłę po­dej­rze­nia w oczy kłuły  -PraJaszczur


przychodziła-na­dob­na-do mułły-parzyć-her­batkę-pros­to-z tuły-z-parze­nia-herbatki-wy­rosły-dwa-skrzatki-mułłę-po­dej­rze­nia
Do­rosły Cytaty: Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz


wychowawca-nie-potrafi-sprawić-żeby-na-dzikiej-jabłoni-rosły-brzoskwinie-ale-potrafi-zrobić-żeby-cierpkie-dziczki-stały-ę-miłymi-do-użycia
Do­rosły Cytaty: Gdy był małym chłop­cem miał jed­no marzenie chciał świat ok­rutny na lep­sze zmienić dzi­siaj do­rosły już pra­wie młodzieniec di­luję to­warem wśród sza­rych kamienic  -pepek


gdy-był-łym-chłop­cem-miał-jed­no-marzenie-chciał-świat-ok­rutny-na lep­sze-zmienić-dzi­siaj-do­rosły-już-pra­wie-młodzieniec
Do­rosły Cytaty: Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz


wycho­waw­ca-nie pot­ra­fi-spra­wić-żeby-na dzi­kiej-jabłoni-rosły-brzos­kwi­nie-ale-pot­ra­fi-zro­bić-żeby-cier­pkie-dziczki
Do­rosły Cytaty: Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni. -Olga Tokarczuk


Do­rosły Cytaty: W piórka ob­rosły, myśli, że dorosły. Ko­bieta od­po­wie­dzial­na to praw­da niepodważalna. Człowiek smędzący jest irytujący. Smu­tek się po­jawi, miłe słowo go odprawi. Aman­tem się stał i wianuszek ko­biet miał. Bu­rak się na­zywał i jak bu­rak się zachowywał. Bużkę ładną miała i chłopa­ka w so­bie rozkochała. -Elizabetta


Do­rosły Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie