Do­rosłych Cytaty

Do­rosłych Cytaty: Dziec­ko pat­rzy na do­rosłych w górę, wsku­tek cze­go ich ob­raz jest wyolbrzymiony. -Antoni Kępiński


dziec­ko-pat­rzy-na do­rosłych-w górę-wsku­tek-cze­go-ich-ob­raz-jest wyolbrzymiony
Do­rosłych Cytaty: Dla dzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych, tyl­ko lepiej. -Maksym Gorki


dla-dzieci-trze­ba-pi­ć-jak dla-do­rosłych-tyl­ko-lepiej
Do­rosłych Cytaty: Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo]  -watchingmefall


Żyje­my-w cza­sach-gdzie-do­rośli-zacho­wują ę-jak dzieci-a najmłod­-często-muszą-uda­wać-do­rosłych-7042013 z mo­jego
Do­rosłych Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście