Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty

Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Kiedy mag ma już do­syć szu­kania tłuczo­nego szkła w jedze­niu, ma już do­syć życia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: w nieba­nal­nym to­nie roz­brzmiewa krzyk tłuczo­nego szkła i trzęsą się wszys­tkie cząsteczki w ciele przestraszonym kiedy po niepew­nych kolanach spływa ciężar pra­cowi­tego dnia tchu zaczy­na brakować gdy ser­ce chce pozapinać do os­tatniego guzika każdy naj­mniej­szy szczegół drży znów przerażone nad­szar­pnięto ważny czas bru­tal­nie skradziony za­biera po­zytywną energię a z twarzy zni­ka szcze­ry uśmiech  -Papużka


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Nie zao­szczędzisz cza­su gdy przy spa­niu będziesz żuł a przy jedze­niu spał. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz


dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Łat­wo się ska­leczyć każdym z nas, jak ka­wałkiem stłuczo­nego szkła. -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska


Łat­wo ę-ska­leczyć-każdym-z nas-jak ka­wałkiem-stłuczo­nego-szkła
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith


prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: ... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza... -Irracja


dob­ry in­terlo­kutor-nie narzu­ca-włas­ne­go-zda­nia-czy-poglą-on pro­woku­-do szu­kania-i znaj­do­wania-go przez-swe­go
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012  -watchingmefall


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Ar­tyzm - wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu. -Dr Tawian Stambuła


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Nie ma ge­niu­szu bez ziar­na szaleństwa. -Arystoteles


nie- ge­niu­szu-bez-ziar­na-szaleństwa
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: przez chwilę toń głęboko za­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­nego światła kro­kach ze­gara zmie­rzających do nie wiadomo snach nad ra­nem niedobudzonych codzien­nych powinnościach win­nych przy­jem­nościach przez chwilę pa­miętaj o za­pomi­naniu w zielon­ka­wej to­ni oczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkie jutra  -Bise


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót. -Stanisław Lem


diabeł-wie-ile-nienor­malnoś-sie­dzi-cza­sem-w ge­niu­szu-i na odwrót
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Jeżeli biolo­giczny rodzic, po spot­ka­niu od­da­nego dziec­ka nie przyz­na­je się do niego, to tak jak­by od­rzu­cił go dru­gi raz. Żad­ne pra­wo te­go nie zmieni. -Emilia Szumiło


jeżeli-biolo­giczny-rodzic-po spot­ka­niu-od­da­nego-dziec­ka-nie przyz­na­ ę-do niego-to tak-jak­by-od­rzu­ł-go dru­gi-raz
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Nig­dy człowiek nie wy­ras­ta na ty­le ze swoich lat dziecięcych, by nie szu­kał w swym otocze­niu społecznym opar­cia i życzliwości. -Antoni Kępiński


nig­dy-człowiek-nie wy­ras­-na ty­-ze swoich-lat-dziecięcych-by nie szu­kał-w swym-otocze­niu-społecznym-opar­cia-i życzliwoś
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz. -Elizabetta


Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja


w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną. -Ryder


wal­ka-z ­mym-sobą- nie  wyg­ra­nego-i przeg­ra­nego-sam-de­cydu­jesz-czy-ja podjąć-i od ciebie-za­ży-czy-ją wyg­rasz-czy-dasz
Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Szkła W jedze­niu Cytaty: Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself?  -Smoky Blue