Do­wodem Cytaty

Do­wodem Cytaty: Do­wodem od­wa­gi nie jest um­rzeć, lecz żyć. -Vittorio Alfieri


do­wodem-od­wa­gi-nie jest um­rzeć-lecz-żyć
Do­wodem Cytaty: Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. -Hugo Dionizy Steinhaus


Do­wodem Cytaty: O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech. -Marcin Kossek


o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
Do­wodem Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz


roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Do­wodem Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin


pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Do­wodem Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński


rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
Do­wodem Cytaty: Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére


do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Do­wodem Cytaty: Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły. -Arystoteles


zdol­ność-doz­na­wania-przy­jem­noś-jest do­wodem-ły
Do­wodem Cytaty: Ucie­czka może być cza­sem do­wodem wiel­kiej odwagi. -Romuald Cabaj


ucie­czka-może-być-cza­sem-do­wodem-wiel­kiej-odwagi
Do­wodem Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka


słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Do­wodem Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe


`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Do­wodem Cytaty: Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. -Albert Einstein


je­dynym-do­wodem-na to-że is­tnieje-ja­kaś-po­zaziem­ska-in­te­ligen­cja-jest to-że ę-z na­mi-nie kontaktują
Do­wodem Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy


miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Do­wodem Cytaty: Wszys­cy so­bie zaz­drościm, a to jest naj­większym do­wodem, iż nie ma­my so­bie cze­go zazdrościć. -Ignacy Krasicki


wszys­cy-so­bie-zaz­drościm-a to jest naj­większym-do­wodem-iż nie ­my-so­bie-cze­go-zazdrość
Do­wodem Cytaty: Ko­bieta lu­bi, gdy mężczyz­na jest smut­ny, gdyż smu­tek jest do­wodem, że ma się serce. -Marie Pujmanowa


ko­bieta-lu­bi-gdy-mężczyz­na-jest smut­ny-gdyż-smu­tek-jest do­wodem-że  ę-serce
Do­wodem Cytaty: Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości. -nicola-57


po­konasz-każdą-śmierć-gdy-na py­tanie-kim-chciałbyś-być-od­po­wiesz-chciałbym-być-do­wodem-na is­tnienie-miłoś
Do­wodem Cytaty: Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji. -loquentia


kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji
Do­wodem Cytaty: zos­tań kiedyś na noc bądź po­wodem niewyspania scałuję z ciebie smutek wgryzę naj­de­likat­niej miłość na dob­ry sen wym­ruczę ci tęsknotę (wróć)  -Maria Goniewicz


zos­ń-kiedyś-na noc-bądź-po­wodem-niewyspania-scałuję-z ciebie-smutek-wgryzę-naj­de­likat­niej-miłość-na-dob­ry-sen-wym­ruczę