Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron
dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski
Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński
dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell
być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nikt by nie pa­miętał o dob­rym Sa­mary­tani­nie, gdy­by miał tyl­ko dob­re in­ten­cje. By przejść do his­to­rii, mu­siał mieć też pieniądze. -Margaret Thatcher
nikt-by nie pa­mięł-o dob­rym-sa­mary­tani­nie-gdy­by-miał-tyl­ko-dob­re-in­ten­cje-by przejść-do his­to­rii-mu­siał-mieć
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle
kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Is­to­ta życia jest dob­rym użyciem czasu. -Bogdan Jański
is­to­-życia-jest dob­rym-użyciem-czasu
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury. -Demokryt
ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat  -Taiyono Kudarashi
wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Myśli, że zaw­sze być dob­rym to mądrość. -Krzyż i sztylet
myśli-że zaw­sze-być-dob­rym-to mądrość
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Można mieć hu­mor, nie będąc w dob­rym humorze. -Tadeusz Kotarbiński
można-mieć-hu­mor-nie będąc-w dob­rym-humorze
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: spójrz w lustro. widzisz dobro? pos­ta­raj się aby je zo­baczyć, wte­dy sta­niesz się dob­rym człowiekiem. -Nieistniejąca
spójrz-w lustro-widzisz-dobro-pos­­raj ę-aby  zo­baczyć-wte­dy-sta­niesz ę-dob­rym-człowiekiem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: - Kim byś chciała żebym była? - Dob­rym człowiekiem. - A kto to?  -Tośka_93
 kim-byś-chciała-żebym-była-dob­rym-człowiekiem-a kto-to 
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates
nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Miłość fałszu­je ob­raz świata. Uka­zuje go dob­rym mi­mo wszystko. -Maria Dąbrowska
miłość-fałszu­-ob­raz-świata-uka­zuje go dob­rym-mi­mo-wszystko
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński
li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nadzieja jest dob­rym śniada­niem, lecz kiep­ską wieczerzą. -Francis Bacon
nadzieja-jest dob­rym-śniada­niem-lecz-kiep­ską-wieczerzą
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: -Nig­dy nie byłeś dob­rym kochankiem. Po­wie­działo ser­ce do rozumu. -loquentia
nig­dy-nie byłeś-dob­rym-kochankiem-po­wie­działo-ser­-do rozumu
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Każdy osioł pot­ra­fi być dob­rym skautem pod­czas pogody. -Robert Baden-Powell
każdy-osioł-pot­ra­fi-być-dob­rym-skautem-pod­czas-pogody
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Wszys­tko, co zaw­dzięcza­my pub­liczności, jest dob­rym występem. -Humphrey Bogart
wszys­tko-co zaw­dzięcza­my-pub­licznoś-jest dob­rym-występem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer
kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści
lot­ny-umysł-zaw­sze-lą­-dob­rym-pomysłem-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com  -M44G
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska
jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain
chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)
dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł