Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty

Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: - Kim byś chciała żebym była? - Dob­rym człowiekiem. - A kto to?  -Tośka_93


 kim-byś-chciała-żebym-była-dob­rym-człowiekiem-a kto-to 
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Miłość fałszu­je ob­raz świata. Uka­zuje go dob­rym mi­mo wszystko. -Maria Dąbrowska


miłość-fałszu­-ob­raz-świata-uka­zuje go dob­rym-mi­mo-wszystko
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści


Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Nadzieja jest dob­rym śniada­niem, lecz kiep­ską wieczerzą. -Francis Bacon


nadzieja-jest dob­rym-śniada­niem-lecz-kiep­ską-wieczerzą
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: -Nig­dy nie byłeś dob­rym kochankiem. Po­wie­działo ser­ce do rozumu. -loquentia


nig­dy-nie byłeś-dob­rym-kochankiem-po­wie­działo-ser­-do rozumu
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Każdy osioł pot­ra­fi być dob­rym skautem pod­czas pogody. -Robert Baden-Powell


każdy-osioł-pot­ra­fi-być-dob­rym-skautem-pod­czas-pogody
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Wszys­tko, co zaw­dzięcza­my pub­liczności, jest dob­rym występem. -Humphrey Bogart


wszys­tko-co zaw­dzięcza­my-pub­licznoś-jest dob­rym-występem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer


kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści


lot­ny-umysł-zaw­sze-lą­-dob­rym-pomysłem-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com  -M44G


Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska


jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain


chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Dob­re Drze­wo Dob­rym się Cytaty: Kry­tyka w dob­rym sty­lu da­je od­bior­cy dużo do myślenia, zaś ta ośmie­szająca ko­goś da­je tyl­ko do'' gry­zienia'' !  -Niusza


kry­tyka-w dob­rym-sty­lu-da­-od­bior­cy-żo-do myślenia-zaś- ośmie­szająca-ko­goś-da­-tyl­ko-do''-gry­zienia''-