Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty

Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Dob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą. -Eurypides


dob­ro-i zło-zaw­sze-ze sobą-graniczą
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam. -Terry Pratchett


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną... -Mitria


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: - Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 


 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę. -Wiesław Brudziński


wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Zło zaw­sze kry­je się za pięknem oczu, za uśmie­chem, za de­likat­nością skóry, tak prze­sad­nie poetyc­ko ujętej, zło cza­sem będzie mieć dlu­gie no­gi. Mu­si mieć nogi. Ludzkie mier­no­ty wierzą w ja­kieś czer­wo­ne, og­niste bar­wy. To nie brzy­dota i nie szka­rad­na twarz. Zło to nie cho­roba, kto­ra tra­wi czlo­wieka z zewnątrz, od­stręcza innych. To byt, czar, magia. Zło nie jest złem ludzi złych. Zło to my. -VnK


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu. -Rozgoryczona K


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Sta­rając się, nie zaw­sze ma­my dob­re in­ten­cję a mając dob­re in­ten­cje nie zaw­sze się staramy. -loquentia


sta­rając-ę-nie zaw­sze-­my-dob­re-in­ten­cję-a mając-dob­re-in­ten­cje-nie zaw­sze ę-staramy
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Cza­sami trze­ba ja­ko dob­ro oce­niać mniej­sze zło. -Niccolò Machiavelli


cza­sami-trze­ba-ja­ko-dob­ro-oce­niać-mniej­sze-zło
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie. -Peter Singer


jeśli-dob­rze ę-zas­­nowisz-zaw­sze-stwier­dzisz-że dob­ry-czyn-jest naj­lep­szy-dla-ciebie
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze. -Fisher


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Dob­ry człowiek jest zaw­sze naiwny. -Marcjalis


dob­ry-człowiek-jest zaw­sze-naiwny
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Szczęście i ra­dość nie spa­dają jak man­na z nieba, trze­ba zma­gać się z otocze­niem i ze sobą, ale zło zos­ta­je uka­rane, a dob­ro zwy­cięża. W baj­kach zawsze. -Marta Fox


szczęście-i ra­dość-nie spa­dają-jak man­na-z nieba-trze­ba-zma­gać ę-z otocze­niem-i ze sobą-ale-zło-zos­­-uka­rane
Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol


Dob­ro I zło Zaw­sze Ze sobą Cytaty: Dob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze coś z wierzyciela. -Fryderyk Chrystian Hebbel