Dob­ro I zło Cytaty

Dob­ro I zło Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


Dob­ro I zło Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol


Dob­ro I zło Cytaty: Zło za­pomi­nać, dob­ro wspominać... -Pokojowa


zło-za­pomi­nać-dob­ro-wspominać
Dob­ro I zło Cytaty: Dob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą. -Eurypides


dob­ro-i zło-zaw­sze-ze sobą-graniczą
Dob­ro I zło Cytaty: Tam, gdzie jest dob­ro, mu­si być i zło. -James Herbert


tam-gdzie-jest dob­ro-mu­-być-i zło
Dob­ro I zło Cytaty: Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną
Dob­ro I zło Cytaty: Aby umieć czy­nić dob­ro, mu­sisz po­pełnić zło. -Mikołaj Gogol


aby-umieć-czy­ć-dob­ro-mu­sisz-po­pełć-zło
Dob­ro I zło Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Dob­ro I zło Cytaty: Cza­sami trze­ba ja­ko dob­ro oce­niać mniej­sze zło. -Niccolò Machiavelli


cza­sami-trze­ba-ja­ko-dob­ro-oce­niać-mniej­sze-zło
Dob­ro I zło Cytaty: Ta myśl ma duszę Dob­rem eli­minuj zło Mod­litwa co dnia K.A.Sz. 10.08.2015r. -Cris


ta-myśl- duszę-dob­rem-eli­minuj-zło-mod­litwa-co dnia-kasz-10082015r
Dob­ro I zło Cytaty: Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj. -św. Paweł z Tarsu


nie-daj ę-zwy­ężyć-złu-ale-zło-dob­rem-zwyciężaj
Dob­ro I zło Cytaty: Zło zaw­sze kry­je się za pięknem oczu, za uśmie­chem, za de­likat­nością skóry, tak prze­sad­nie poetyc­ko ujętej, zło cza­sem będzie mieć dlu­gie no­gi. Mu­si mieć nogi. Ludzkie mier­no­ty wierzą w ja­kieś czer­wo­ne, og­niste bar­wy. To nie brzy­dota i nie szka­rad­na twarz. Zło to nie cho­roba, kto­ra tra­wi czlo­wieka z zewnątrz, od­stręcza innych. To byt, czar, magia. Zło nie jest złem ludzi złych. Zło to my. -VnK


Dob­ro I zło Cytaty: Naj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemu życiu ten, kto po­siadając dob­ro wy­biera zło. -Cyceron


naj­bar­dziej-przeszkadza-ludzkiemu-życiu-ten-kto-po­siadając-dob­ro-wy­biera-zło
Dob­ro I zło Cytaty: Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu. -Stefan Wyszyński


Dob­ro I zło Cytaty: Dob­ro to tyl­ko to co szlachet­ne, zło to tyl­ko to co haniebne. -Cyceron


dob­ro-to tyl­ko-to co szlachet­ne-zło-to tyl­ko-to co haniebne
Dob­ro I zło Cytaty: Pom­nij to - me­dal ma stro­ny dwie, gdy jedną widzisz, dru­giej już nie. Ilu na­zywa dziś dob­rem zło?  -Lucretia


pom­nij-to -me­dal- stro­ny-dwie-gdy-jedną-widzisz-dru­giej-już-nie-ilu-na­zywa-dziś-dob­rem-zło 
Dob­ro I zło Cytaty: Niepa­mięć to dob­ra wróżka. Li­tości­wie zarzu­ca całun za­pom­nienia na człowie­cze myśli. Czas leczy ra­ny. Zło od­chodzi w dal. -Margit Sandemo


niepa­mięć-to dob­ra-wróżka-li­toś­wie zarzu­ca-całun-za­pom­nienia-na człowie­cze-myśli-czas leczy-ra­ny-zło od­chodzi
Dob­ro I zło Cytaty: Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu


cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku