Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty

Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19


słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Spro­wadził na złą drogę na której był od daw­na, a gdy upew­nił się, że dla mnie słabej nie ma już od­wro­tu, powrócił do 


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu... -AgniM


mówisz-że jes­tem-zła-nie-to tyl­ko-twój-pun­kt-widze­nia-ja jes­tem-dob­ra-dla-tych-co mnie-sza­nują-a całą-resztę-mam
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Dob­ro jest dla każdego. Lecz ze względu na zapotrzebowanie dob­ro - niedob­re dla złego. o11  -wdech


dob­ro-jest dla-każdego-lecz-ze wzglę-na zapotrzebowanie-dob­ro- niedob­re-dla-złego-o11 
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com  -M44G


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę. -André Gide


z dob­rych-uczuć-ro­bi ę-złą-literaturę
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. -Anna Onichimowska


Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Nie ma sztu­ki no­woczes­nej - jest tyl­ko dob­ra lub zła sztuka. -Stanisław Szukalski


nie- sztu­ki-no­woczes­nej- jest tyl­ko-dob­ra-lub-zła-sztuka
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Każdy człowiek ma ja­kieś dob­re stro­ny. Trze­ba tyl­ko prze­kar­tko­wać złe. -Ernst Junger


każdy-człowiek- ja­kieś-dob­re-stro­ny-trze­ba tyl­ko-prze­kar­tko­wać-złe
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke


do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Dob­ro To kar­ma Dla Zła Cytaty: Miłość to je­dyny ko­deks dla które­go kar­ty za­pisa­ne są słowami. -Kedar


miłość-to ­dyny-ko­deks-dla-które­go-kar­ty-za­pisa­ne-są słowami