Dob­ry Człek Cytaty

Dob­ry Człek Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Dob­ry Człek Cytaty: Wszedł człek, co horrorów dużo oglądał do kościoła i dłoń swą w as­perso­rium zanurzył. Wtem dym z je­go dłoni poszedł biały i jak ogień go pa­lić wo­da ta zaczęła. I człek ten so­bie po­myślał tak nagle: Czy ja wam­pi­rem może jestem czy ktoś wlał kwa­su sol­ne­go do aspersorium za­miast wo­dy święco­nej w to miejsce?  -Crux av Mørket


Dob­ry Człek Cytaty: człek nierozumny bom krzywdę czynił bez opamiętania tyś najmądrzejszą prze­ze mnie żeś skalana ma karmicielko aż po sa­me kresy głupim ślep­cem byłem dążąc do agonii gdy łapałaś oddechy za­nie­czyszczo­ne dziełem rąk moich patrzyłem do os­tatniej chwili będę składał pokłony i dłonie w prośbie wy­bacz mi matko za kieru­nek ku destrukcji chle­ba z ser­ca twego nie ma odwrotu i spo­sobu na powtórkę od­legła ojczyzno wy­bacz bom człek nierozumny...   -Papużka


Dob­ry Człek Cytaty: Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu. -Wacław Potocki


szczęśliwy-człek-co-go-cudze-szkody-uczą-rozumu
Dob­ry Człek Cytaty: Niedostatek pokazuje, jak mało człek potrzebuje. -Anonim


niedostatek-pokazuje-jak-ło-człek-potrzebuje
Dob­ry Człek Cytaty: Zakonnik w celi, żołnierz we zbroi, człek przy prawie - bezpieczni są. -Jan Żabczyc


zakonnik-w-celi-żołnierz-we-zbroi-człek-przy-prawie-bezpieczni-są
Dob­ry Człek Cytaty: Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep  -Kojak


teore­tycznie-pra­wy-z niego-człek-w-prak­ty­co-dru­gi-to kiep 
Dob­ry Człek Cytaty: Człek jest kowadłem, na którym fortuna ustawnie kołace swyt młotami. -Wincenty Ignacy Marewicz


człek-jest-kowadłem-na-którym-fortuna-ustawnie-kołace-swyt-młotami
Dob­ry Człek Cytaty: Pies wciekły, człek wszetecznej gęby, szalony - jednako ludzi psują. -Jan Żabczyc


pies-wciekły-człek-wszetecznej-gęby-szalony-jednako-ludzi-psują
Dob­ry Człek Cytaty: Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja?  -Kedar


pi­kan­te­rii-do­da-rac­ja-że pub­licznie-człek-przy-człeku-a gdzie-spacja 
Dob­ry Człek Cytaty: Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada. -Jan Kochanowski


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
Dob­ry Człek Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Dob­ry Człek Cytaty: Nie będę ni­kogo nau­czał i mo­rały dziś tu prawił zdarzało się tak że życiem człowiek się zadławił widziałem dob­ro i chęć życia bo jak ma się mały człek nie cie­szyć gdy nie chce więcej nic od życia pa­le lat zle­ciało dzięki doświad­cze­niu się dorastało jed­nak gdy la­ta te mi­jały świat w oczach małego chłopca sta­wał się dość sza­ry te­raz nie pa­mięta te­go pamięć bo is­tnieje tam tyl­ko złych chwil zamieć. -Bzyku


Dob­ry Człek Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:


i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Dob­ry Człek Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Dob­ry Człek Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Dob­ry Człek Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­ry Człek Cytaty: Żaden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety, jak człek oświecony, gdy w chwilach cielesnego przesytu chce oczyścić myśli z kobiecego ducha tkliwości, fałszu i mętu. -Wacław Berent


Żaden-ojciec-kaznodzieja-tak-nie-grzmi-na-kobiety-jak-człek-oświecony-gdy-w-chwilach-cielesnego-przesytu-chce-oczyść-myśli-z-kobiecego-ducha