Dob­rzy Ludzie Cytaty

Dob­rzy Ludzie Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


Dob­rzy Ludzie Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury. -Demokryt


ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Dob­rzy ludzie na jed­nym wózku do sądu jadą. -Zbigniew Jerzyna


dob­rzy-ludzie-na jed­nym-wózku-do są-jadą
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Są ludzie tak dob­rzy, że poz­wa­lają przykładać się do ra­ny, którą ci zadali. -Mieczysław Michał Szargan


są ludzie-tak-dob­rzy-że poz­wa­lają-przykładać ę-do ra­ny-którą- zadali
Dob­rzy Ludzie Cytaty: - Dlacze­go dob­rzy ludzie umierają? - Gdy zry­wasz kwiaty zaczy­nasz od najpiękniejszych... -Aga250909


 dlacze­go-dob­rzy-ludzie-umierają-gdy-zry­wasz-kwiaty-zaczy­nasz-od najpiękniejszych
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke


do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. -Cyceron


ludzie-nig­dy-nie są tak-dob­rzy-ani-tak-źli-jak ich-opinie
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Dob­rzy ludzie nig­dy o siebie nie dbają. Tak jak­by nap­rawdę nie by­li dla te­go świata. -Maria Dąbrowska


dob­rzy-ludzie-nig­dy-o siebie-nie dbają-tak jak­by-nap­rawdę-nie by­li-dla-te­go-świata
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią. -Woody Allen


dob­rzy-ludzie-śpią-­piej-od złych-ale- drudzy-ba­wią ę-znacznie-­piej-kiedy-nie śpią
Dob­rzy Ludzie Cytaty: **


Dob­rzy Ludzie Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.)  -Woody Allen


Dob­rzy Ludzie Cytaty: Ludzie dob­rej wo­li pou­czają. Ludzie złej wo­li straszą. -Wincenty Styś


ludzie-dob­rej-wo­li-pou­czają-ludzie złej-wo­li-straszą
Dob­rzy Ludzie Cytaty: zwie­rzy się oswoi jak dob­rze że ma komu dbają o ufność  -Cykam


zwie­rzy ę-oswoi-jak-dob­rze-że  komu-dbają-o ufność 
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie  -Ciarka


Dob­rzy Ludzie Cytaty: Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec


jes­teśmy-dob­rzy-dla-dru­gich-aby ę-so­bie-więcej-podobać
Dob­rzy Ludzie Cytaty: Kto wie­rzy w obec­ność dob­ra w dru­gim człowieku, roz­budza je w nim. -Jean-Paul Sartre


kto-wie­rzy-w obec­ność-dob­ra-w dru­gim-człowieku-roz­budza- w nim