Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty

Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów  -Aquarelle


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Zauważyłem, że os­tatni­mi cza­sy ad­min os­tro wziął się za uk­ry­wanie tek­stów niez­godnych z re­gula­minem. Zas­ta­nawia mnie jed­nak czy zes­taw li­ter sta­nowiący wul­ga­ryzm po­zos­ta­je wul­ga­ryz­mem gdy pop­rzes­ta­wiamy li­tery... czy jak ko­muś na­piszę np. 'twój wier­sz jest jucho­wy i do­lony­pier­po' al­bo 'co to wuk­ra ma być' ... czy mo­ja opi­nia też zos­ta­nie ukryta?  -Moon G


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Whi­te myślał inaczej. Jeśli z kimś roz­ma­wiał, był miły, up­rzej­my i nie da­wał do myśle­nia, na­tomiast tak na prawdę w je­go duszy pa­nowało cham­stwo, gniew, a je­go słow­nik prze­pełniony był po brze­gi wul­ga­ryz­ma­mi. Miał dwie stro­ny, a jedną z nich próbo­wał za wszelką cenę uk­ryć, lecz nie dał rady. Mark Whi­te - 13-07-2014  -Mark White


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek. -William Saroyan


dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze. -George Orwell


w-swej-większoś-ludzie-pragną-być-dobrzy-ale-nie-za-dobrzy-i-nie-zawsze
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST... -patka5463


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Afo­ryzm świeci i kłamie krótkością. -Karol Irzykowski


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Afo­ryzm to fast food filozofii. -Ryszard Podlewski


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge


dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba. -Jerzy Drobnik


każdy-dob­ry-afo­ryzm-jest jaj­kiem-kolumba
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Praw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje. -Joseph Kessel


praw­dzi­wy-afo­ryzm-tra­fia-w sed­no-i stamtąd-promienieje
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal


prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Szczęście, gdy miłość - ser­ce nu­ci melodię. Kwiat w ikebanie. In­spi­rac­ja - afo­ryzm Nuntis  -strzyku


szczęście-gdy-miłość-ser­-nu­-melodię-kwiat-w ikebanie-in­spi­rac­ja- afo­ryzm-nuntis 
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Ce­ni się afo­ryzm m.in. dla­tego, że za­wiera pół praw­dy. To jest już bar­dzo wy­soki procent  -Gabriel Laub


ce­ ę-afo­ryzm-min-dla­tego że za­wiera-pół-praw­dy-to jest już-bar­dzo-wy­soki-procent 
Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: (...)był on 


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Po­piela­te chmu­ry prze­mie­rzały świat Ten nad moją głową. Każdy od­dech był co raz cięższy. Je­go za­pach wędro­wał w powietrzu. Czułam go tak moc­no, tak in­tensyw­nie. Oczy zachodziły mgłą. Chciałam by był. By był. -MartynaR


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą. -Anonim


Dobrzy Wul­ga­ryzm Był Cytaty: Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. -Oscar Wilde


kiedy-jesteśmy-szczęśliwi-jesteśmy-zawsze-dobrzy-lecz-kiedy-jesteśmy-dobrzy-nie-zawsze-jesteśmy-szczęśliwi