Dog­ma­tycznie Cytaty

Dog­ma­tycznie Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Dog­ma­tycznie Cytaty: Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
Dog­ma­tycznie Cytaty: Wie­dza to wiara, której dog­ma­tem jest doświadczenie. -Papillondenuit


wie­dza-to wiara-której dog­­tem-jest doświadczenie
Dog­ma­tycznie Cytaty: Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr. -Heinrich Heine


tam­te-cza­sy-miały-dog­­ty-my ­my-tyl­ko-mniema­nia-a ­mi-nie można-bu­dować-katedr
Dog­ma­tycznie Cytaty: Praw­dy prze­mieniają się w dog­ma­ty, gdy tyl­ko zaczy­na się o nich dyskutować. -Gilbert Keith Chesterton


praw­dy-prze­mieniają ę-w dog­­ty-gdy-tyl­ko-zaczy­na ę-o nich-dyskutować
Dog­ma­tycznie Cytaty: fak­tycznie ru­mianek działa na wy­pa­danie serca  -Emilia Szumiło


fak­tycznie-ru­mianek-działa-na wy­pa­danie-serca 
Dog­ma­tycznie Cytaty: Money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - możesz kupić dobrego psa, ale nie kupisz merdania jego ogona. -Anonim


money-will-buy-a-pretty-good-dog-but-it-won't-buy-the-wag-of-his-tail-możesz-kupić-dobrego-psa-ale-nie-kupisz-merdania-jego-ogona
Dog­ma­tycznie Cytaty: Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep  -Kojak


teore­tycznie-pra­wy-z niego-człek-w-prak­ty­co-dru­gi-to kiep 
Dog­ma­tycznie Cytaty: Im in­tensyw­niej­sza była re­ligij­ność da­nego ok­re­su his­to­rii, im głębsza wiara w dog­mat, tym większe było ok­ru­cieństwo i tym gor­szy ogólny stan rzeczy. -Bertrand Russell


Dog­ma­tycznie Cytaty: Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki. -NieBędęJulią


sta­tys­tycznie-rzecz-biorąc-nie na­żę-do owej-statystyki
Dog­ma­tycznie Cytaty: Człowiek spędza życie prak­tycznie w dwóch miej­scach: w łóżku i w butach. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Dog­ma­tycznie Cytaty: Re­ligia przyszłości będzie re­ligią kos­miczną. Przek­roczy ona oso­bowe­go Bo­ga i od­rzu­ci dog­ma­ty i teolo­gię. Będzie opierać się na re­ligij­nym zrozumieniu. -Albert Einstein


Dog­ma­tycznie Cytaty:


czy-fak­tycznie-liczby-mają-ja­kieś-znacze­nie-w naszym-życiu-~pa­weł-rychlica 
Dog­ma­tycznie Cytaty: Jes­teśmy różni, ale nie wiemy, jak bar­dzo. Op­ty­mis­tycznie zakłada­my, że trochę. -Olga Tokarczuk


jes­teśmy-róż-ale-nie wiemy-jak bar­dzo-op­ty­mis­tycznie zakłada­my-że trochę
Dog­ma­tycznie Cytaty: Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello


mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji 
Dog­ma­tycznie Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
Dog­ma­tycznie Cytaty: Życie prak­tycznie da­je Ci miłość na ta­lerzu. To za­leży tyl­ko od Ciebie, czy nie zaczniesz...


Życie-prak­tycznie-da­-ci miłość-na ­lerzu-to za­ży-tyl­ko-od ciebie-czy-nie zaczniesz-pluć do mis­ki-z której jesz
Dog­ma­tycznie Cytaty: Scep­tyk trak­tu­je scep­tycznie na­wet swój włas­ny sceptycyzm. -Alfred Aleksander Konar


scep­tyk-trak­­-scep­tycznie-na­wet-swój-włas­ny-sceptycyzm