Dog­mat Cytaty

Dog­mat Cytaty: Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
Dog­mat Cytaty: Im in­tensyw­niej­sza była re­ligij­ność da­nego ok­re­su his­to­rii, im głębsza wiara w dog­mat, tym większe było ok­ru­cieństwo i tym gor­szy ogólny stan rzeczy. -Bertrand Russell


Dog­mat Cytaty: Pi­sanie na te­mat mu­zyki jest jak tańcze­nie na te­mat architektury. -Frank Zappa


pi­sanie-na te­mat-mu­zyki-jest jak ńcze­nie-na te­mat-architektury
Dog­mat Cytaty: (nie)mat­ka wy­rod­na mat­ka z pod Częstocho­wy poz­była się dziec­ka dla wy­gody przed ka­me­ra­mi płakała pok­rzyw­dzoną uda­wała ut­rud­niała za­cierając śladdy  -annak


niemat­ka-wy­rod­na-mat­ka-z pod-częstocho­wy-poz­była ę-dziec­ka-dla-wy­gody-przed-ka­me­ra­mi-płakała-pok­rzyw­dzoną-uda­wała
Dog­mat Cytaty: Ma­ma - ma­giczne słowo które zna kżdy z Nas Obej­mie, przy­tuli gdy zło i smu­tek drze­mią w Nas Do­radzi gdy dziec­ko płacze i zwi­ja się z rozpaczy Dziec­ko dla mat­ki to szka­tułka pełna złota, Do której tra­fia, każda mat­czy­na cnota. NIe ma czys­trzej miłości, od mat­czy­nej pełnej czułości. -Angel Des Penseurs


Dog­mat Cytaty: Wie­dza to wiara, której dog­ma­tem jest doświadczenie. -Papillondenuit


wie­dza-to wiara-której dog­­tem-jest doświadczenie
Dog­mat Cytaty: Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący (oczy­wis­cie TYL­KO jes­li chcą !): Oj­ciec i Syn i Duch Święty ! a Mat­ka Bożą otacza Mat­czyną Opieką ! (Szkap­lerz Święty od Bo­ga i Mat­ki Bożej wciąż cze­ka na Ciebie) św. Anioł Boży a Stróż Twój niech Cię strzeże, kieru­je Tobą, oświeca Cie, wzmac­nia Cię i zap­ro­wadzi duszę Twoją do Żywo­ta Wiecznego. w Imie Je­zusa mod­le sie. Amen  -Jacob


Dog­mat Cytaty: Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr. -Heinrich Heine


tam­te-cza­sy-miały-dog­­ty-my ­my-tyl­ko-mniema­nia-a ­mi-nie można-bu­dować-katedr
Dog­mat Cytaty: Praw­dy prze­mieniają się w dog­ma­ty, gdy tyl­ko zaczy­na się o nich dyskutować. -Gilbert Keith Chesterton


praw­dy-prze­mieniają ę-w dog­­ty-gdy-tyl­ko-zaczy­na ę-o nich-dyskutować
Dog­mat Cytaty: Money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - możesz kupić dobrego psa, ale nie kupisz merdania jego ogona. -Anonim


money-will-buy-a-pretty-good-dog-but-it-won't-buy-the-wag-of-his-tail-możesz-kupić-dobrego-psa-ale-nie-kupisz-merdania-jego-ogona
Dog­mat Cytaty: Re­ligia przyszłości będzie re­ligią kos­miczną. Przek­roczy ona oso­bowe­go Bo­ga i od­rzu­ci dog­ma­ty i teolo­gię. Będzie opierać się na re­ligij­nym zrozumieniu. -Albert Einstein


Dog­mat Cytaty: Mały Jaś ko­pie piłkę o ceg­laną ścianę bo co mu zostało Je­go oj­cu wy­siadła wątroba obok stacji na auto­buso­wym przystanku i chłop jak kłoda zesztyw­niał w parku Mat­ka Jasia spro­wadziła wujka który dla pop­ra­wy nastroju ko­loro­we ba­lony dmuchał ku­pował krówki i czer­woną oranżadę mat­ce spra­wił brzuch i wy­mioty ciążą wywołane Piłka od­bi­ta od ściany w psie od­cho­dy wpadła chłopiec wy­tarł ją o trawę i kopie w bólu jęczy ściana. -marka


Dog­mat Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Dog­mat Cytaty: No mat­ter what you say No mat­ter what you do I think, will be okay Be­cause I’m near to you. -Devin


no mat­ter-what-you-say-no-mat­ter-what-you-do-i-think-will-be okay-be­cause-im-near-to you
Dog­mat Cytaty: Strach. Mat­ka wszys­tkich porażek. -Uzjel


strach-mat­ka-wszys­tkich-porażek
Dog­mat Cytaty: Pa­radyg­mat głupo­ty to stała zmienna. -Dr Tawian Stambuła


pa­radyg­mat-głupo­ty-to stała-zmienna
Dog­mat Cytaty: Mat­ka jest ge­niu­szem dziecka. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Dog­mat Cytaty: Szczęśli­wa mat­ka, której się dziec­ko słucha . -Chemicals


szczęśli­wa-mat­ka-której ę-dziec­ko-słucha