Doj­rzałych Jabłek Cytaty

Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Je­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia... -wdech


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań. -anja


nas­to­lat­ki-przeżywają-mnóstwo-roz­te­rekdo­rośli-trak­tują-ich-jak dziecichoc-spodziewają ę-po nich-doj­rzałych-zachowań
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Technologie Sposób, w ja­ki dzieci widzą dzi­siej­szy świat może wpro­wadzić w stan osłupienia na­wet doj­rzałych użyt­kowników współczes­nej technologii. Pew­na dziew­czyn­ka stanęła przed ak­wa­rium i próbo­wała zwiększyć ob­raz ryb­ki prze­suwając pal­ce po szkle, tak jak to ro­biła na swoim smart fonie…  -Tsanyo


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: młode bi­cia serca pod żeb­ra­mi wciąż grają za­pał na­dal wielki umysł i dłonie mają myśl wy­biega naprzód o nie parę lat wie że odległe bo prze­mie­rza szmat marzy pełnią duszy kwiecie żywotne o łas­ka­wy los prosi i is­tnienie godne kiedy chus­ta czasu kark le­ciwy owinie niech śmiech szkrabów po og­rodzie płynie w dłoniach doj­rzałych dzieło z siebie uplecione na bu­janej ławce w jed­no zapatrzone  -Papużka


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Od jajka do jabłek, od początku do końca. -Horacy


od-jajka-do-jabłek-od-początku-do-końca
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Niewielki jest wybór wśród zgniłych jabłek. -William Shakespeare


niewielki-jest-wybór-wśród-zgniłych-jabłek
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Doj­rzałość jest to tyl­ko na­siąka­nie pewną ilością dialek­tyzmów.Nie jest się nig­dy doj­rzałym,nie wiado­mo,gdzie ja­kie lu­ki wylezą. -Karol Irzykowski


doj­rzałość-jest to tyl­ko-na­ąka­nie-pewną-ilośą-dialek­tyzmównie-jest ę-nig­dy-doj­rzałymnie-wiado­mogdzie-ja­kie-lu­ki
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Dziś spot­kałam jeżyka i dałam mu jabłuszko. Czy jeżyk się ucieszył? Nie. Bo jeże nie jedzą jabłek. Całe życie w kłamstwie. Ok­rutna rzeczywistość. -to_tylko_łzy


dziś-spot­kałam-żyka-i-dałam-mu jabłuszko-czy-żyk ę-ucieszył-nie-bo-że-nie jedzą-jabłek-całe-życie-w kłamstwie-ok­rutna
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Nasza miłość była sil­na, ale także spo­koj­niej­sza, doj­rzal­sza, i może miłość wca­le nie po­win­na ta­ka być. Wie­działem, że roz­sta­nie będzie bo­les­ne, ale nie druz­goczące. Zas­ta­nawiałem się, czy to również przychodzi wraz z doj­rzałością, czy może po wielu la­tach ser­co­wych za­wodów w końcu zaczy­nasz się bronić. -Harlan Coben


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: prze­rażająca jest 


prze­rażająca-jest doj­rzałość-13-latek 
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Ile ra­zy trze­ba zdradzić, by doj­rzeć smak wierności. -Zbigniew Jerzyna


ile-ra­zy-trze­ba-zdradzić-by doj­rzeć-smak-wiernoś
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: lu­bię cyckać pod­niebienie wy­pieścić wy­doj­na krówka  -Cykam


lu­bię-cyckać-pod­niebienie-wy­pieść-wy­doj­na-krówka 
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia. -Kapitan


doj­rzała-miłość- owo­cem-nasze­go-życia
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Wszys­tko co dos­ko­nałe, doj­rze­wa powoli. -Arthur Schopenhauer


Doj­rzałych Jabłek Cytaty: We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość. -fyrfle


we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Gdzie doj­rze­wają po­ziom­ki zwyk­le znaj­duję pokrzywy. -StachuKrankiela


gdzie-doj­rze­wają-po­ziom­ki-zwyk­-znaj­duję-pokrzywy
Doj­rzałych Jabłek Cytaty: Rzad­ko kiedy doj­rzałość trzy­ma się gałęzi, na której dojrzewa. -Wiesław Malicki


rzad­ko-kiedy-doj­rzałość-trzy­ ę-gałęzi-na której dojrzewa