Dok­tor Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dok­tor Cytaty: Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift
naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Dok­tor Cytaty: Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Dok­tor Cytaty: Założył trzy dok­tor­skie kon­ta je­den ta­ki ze wsi Portal, A po­tem wo­rek uczo­nych fac­jat się rozplatał. Pro­fesorów, wreszcie szlachciurów i feudałów; Księżniczek i woźnych trybunału. Wreszcie ad­min się wkurzył i całą tą bi­lokac­je posprzątał. -fyrfle
Dok­tor Cytaty: Ci, którzy twier­dzą, że sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­tryn, mają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi. -Jorge Luis Borges
ci-którzy-twier­dzą-że sztu­ka-nie po­win­na-pro­pago­wać-dok­tryn-mają-zaz­wyczaj-na myśli-dok­try­ny-sprzeczne-z ich-własnymi
Dok­tor Cytaty: Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow
ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
Dok­tor Cytaty: Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają. -Czesław Miłosz
ak­tor­stwo-dnia-codzien­ne­go-tym ę-róż-od ak­tor­stwa-w teat­rze-że wszys­cy-grają-przed-wszys­tki­mi-i wiedzą-nawza­jem
Dok­tor Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa
Dok­tor Cytaty:
Dok­tor Cytaty: Które­goś dnia przybędę w przebraniu In­ny ko­lor ta sa­ma twarz Roz­broję cię za­nim zdasz so­bie sprawę by od­dać ci serce Po­woli po­kocham cię bardziej i będę dbać o ciebie w dob­rym i złym Dam ci niebo będę twoim płaszczem to­bie się oddam Uzur­pa­tor­ka cze­kająca na twoją miłość Uzur­pa­tor­ka, ro­bisz mi krzywdę serce od­kryj nie, wspom­nij mnie Uzurpatorka ja... -agulka
Dok­tor Cytaty: Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone. -Janina Ipohorska
na sam-wi­dok-mu­zeum-no­gi-są już-zmęczone
Dok­tor Cytaty: U niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierć recepta. -Andrzej Maksymilian Fredro
u niepew­ne­go-dok­to­ra-naj­pewniej­sza-na śmierć-recepta
Dok­tor Cytaty: łopo­ce serce pra­we na wi­dok siebie od­biło całość  -Cykam
łopo­-serce-pra­we-na wi­dok-siebie-od­biło-całość 
Dok­tor Cytaty: Se­kun­da te­go szczęścia za wie­czne tor­tu­ry piekła. -Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Dok­tor Cytaty: Ora­tor mówi z pa­tosem nie swoim głosem. -Feliks Rajczak
ora­tor-mówi-z pa­tosem-nie swoim-głosem
Dok­tor Cytaty: Dy­rek­tor wie, szef umie, re­ferent potrafi. -Bolesław Paszkowski
Dok­tor Cytaty: Da­rem­ny to trud, ogarnąć ko­biecy os­cy­la­tor nastrojów. 011  -wdech
da­rem­ny-to trud-ogarnąć-ko­biecy-os­cy­­tor-nastrojów-011 
Dok­tor Cytaty: Dlacze­go dok­torze, lecząc in­nych, nie leczysz się sam?  -Ezop
dlacze­go-dok­torze-lecząc-in­nych-nie leczysz ę-sam 
Dok­tor Cytaty: Wdychał metalu, jak się ut­le­niał piszczał. Tor ma pociągi. -Cykam
wdychał-metalu-jak ę-ut­­niał-piszczał-tor- pociągi
Dok­tor Cytaty: Ra­dość od­pycha smut­ki na boczny tor- da­je poczu­cie bezpieczeństwa. Krys­ty­na A.Sz. 03.06.2016r. -krysta
ra­dość-od­pycha-smut­ki-na boczny-tor-da­-poczu­cie-bezpieczeństwa-krys­ty­na-asz-03062016r
Dok­tor Cytaty: Dob­re ak­tor­stwo w fil­mie jest wte­dy, gdy go nie widać. -Zygmunt Kałużyński
dob­re-ak­tor­stwo-w fil­mie-jest wte­dy-gdy-go nie widać
Dok­tor Cytaty: Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje. -nicola-57
wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje
Dok­tor Cytaty: Tyl­ko ta jed­na krop­la Burzy która przeszła przed chwilą Zniszczyła Wi­dok w je­zio­rze ……………………. Interesujące  -samothnick
tyl­ko- jed­na-krop­-burzy-która-przeszła-przed-chwilą-zniszczyła-wi­dok-w ­zio­rze-interesują 
Dok­tor Cytaty: Nig­dy nie brak ar­gu­mentów dla uza­sad­nienia dok­try­ny, w którą z ja­kichkol­wiek po­wodów chce się wierzyć. -Leszek Kołakowski
nig­dy-nie brak-ar­gu­mentów-dla-uza­sad­nienia-dok­try­ny-w którą-z ja­kichkol­wiek-po­wodów-chce ę-wierzyć
Dok­tor Cytaty: W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą. -Daniel Olbrychski
w ak­tor­stwie-trze­ba-mieć-przed-oczy­-że nie wol­no-grać-tyl­ko-sta­rać ę-być-sobą
Dok­tor Cytaty: Jeśli w dzieciństwie przeszedłeś przez sil­nie za­korze­nioną in­dok­try­nację re­ligijną, ciężko ci będzie przyjąć do świado­mości i uz­nać za prawdę in­ne poglądy. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Dok­tor Cytaty: Jedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bez płace­nia ce­ny za nie. -Robert De Niro
jedną-z za­let-ak­tor­stwa-jest możli­wość-przeżywa­nia-cudze­go-życia-bez-płace­nia-­ny-za nie
Dok­tor Cytaty: Gdy czekam Me ser­ce atakuje Nag­le staje I ga­lopem pędzi Daw­ne słowa Lo­dem kłują I gorącem parzą A twój wi­dok daleki Za­bija mnie i męczy  -Milena :*
gdy-czekam-me-ser­-atakuje-nag­-staje-i-ga­lopem-pędzi-daw­ne-słowa-lo­dem-kłują-i-gorącem-parzą-a-twój-wi­dok-daleki-za­bija-mnie
Dok­tor Cytaty: Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci . -zakłopotana
codzien­na-roz­mo­wacodzien­ny-wi­dok-two­-twarzycodzien­ny-po­całunek-przeszłośćktóra-już-nie powró
Dok­tor Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa
jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej
Dok­tor Cytaty: Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 3 W or­to­dok­syjnym westernie Wałachy kar­mi­li koszer­nie Dwaj cha­sydzi Bieg­li w Talmudzie. Ko­nie po wałach biegły miernie. -awatar
le­gen­da-dzi­kiego-zacho­-3-w-or­to­dok­syjnym-westernie-wałachy-kar­mi­li-koszer­nie-dwaj-cha­sydzi-bieg­li-w talmudzie-ko­nie
Dok­tor Cytaty: Na każdym po­lu pra­cy społecznej idee re­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tyczną niemal dokład­nością zor­ga­nizo­wany opór stęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu. -Karol Szymanowski
Dok­tor Cytaty: Władza, po­za swoimi pra­wowi­tymi fun­kcja­mi, nie do­kona nicze­go tak dob­rze i efek­tywnie, jak mógłby to zro­bić sek­tor prywatny. -Ronald Reagan
władza-po­za-swoimi-pra­wowi­tymi-fun­kcja­mi-nie do­kona-nicze­go-tak-dob­rze-i efek­tywnie-jak mógłby-to zro­bić-sek­tor
Dok­tor Cytaty: Miał ty­le tak­tu, co la­wina i ty­le ego­cen­tryz­mu, co tor­na­do, ale nig­dy nie przyszłoby mu na myśl, że dzieci są dos­ta­tecznie ważne, by zacho­wywać się wo­bec nich nieuprzejmie. -Terry Pratchett
Dok­tor Cytaty: Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych. -Ryūnosuke Akutagawa
małżeństwo-jest sku­teczne-ja­ko-re­gula­tor-powśąga­nia-żądzy-lecz nie przyczy­nia ę-ono-do kon­tro­li-uczuć-miłosnych
Dok­tor Cytaty: Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna. -Victor Marie Hugo
naj­lep­szym-spo­sobem-na rozpędze­nie-me­lan­cho­lii-jest wi­dok-kry­minal­ne­go-pro­cesu-głupo­-bo­wiem-sędziów-by­wa