Dok­torze Cytaty

Dok­torze Cytaty: Dlacze­go dok­torze, lecząc in­nych, nie leczysz się sam?  -Ezop


dlacze­go-dok­torze-lecząc-in­nych-nie leczysz ę-sam 
Dok­torze Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl


Dok­torze Cytaty: (...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa!  -Stanisław Lem


Dok­torze Cytaty: Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift


naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Dok­torze Cytaty: Ci, którzy twier­dzą, że sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­tryn, mają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi. -Jorge Luis Borges


ci-którzy-twier­dzą-że sztu­ka-nie po­win­na-pro­pago­wać-dok­tryn-mają-zaz­wyczaj-na myśli-dok­try­ny-sprzeczne-z ich-własnymi
Dok­torze Cytaty: Na ślepym torze historii często panuje największy ruch. -Arnold Joseph Toynbee


na-ślepym-torze-historii-często-panuje-największy-ruch
Dok­torze Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Dok­torze Cytaty: Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone. -Janina Ipohorska


na sam-wi­dok-mu­zeum-no­gi-są już-zmęczone
Dok­torze Cytaty: łopo­ce serce pra­we na wi­dok siebie od­biło całość  -Cykam


łopo­-serce-pra­we-na wi­dok-siebie-od­biło-całość 
Dok­torze Cytaty: U niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierć recepta. -Andrzej Maksymilian Fredro


u niepew­ne­go-dok­to­ra-naj­pewniej­sza-na śmierć-recepta
Dok­torze Cytaty: Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc


nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Dok­torze Cytaty: Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje. -nicola-57


wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje
Dok­torze Cytaty: Tyl­ko ta jed­na krop­la Burzy która przeszła przed chwilą Zniszczyła Wi­dok w je­zio­rze ……………………. Interesujące  -samothnick


tyl­ko- jed­na-krop­-burzy-która-przeszła-przed-chwilą-zniszczyła-wi­dok-w ­zio­rze-interesują 
Dok­torze Cytaty: Nig­dy nie brak ar­gu­mentów dla uza­sad­nienia dok­try­ny, w którą z ja­kichkol­wiek po­wodów chce się wierzyć. -Leszek Kołakowski


nig­dy-nie brak-ar­gu­mentów-dla-uza­sad­nienia-dok­try­ny-w którą-z ja­kichkol­wiek-po­wodów-chce ę-wierzyć
Dok­torze Cytaty: Jeśli w dzieciństwie przeszedłeś przez sil­nie za­korze­nioną in­dok­try­nację re­ligijną, ciężko ci będzie przyjąć do świado­mości i uz­nać za prawdę in­ne poglądy. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Dok­torze Cytaty: Gdy czekam Me ser­ce atakuje Nag­le staje I ga­lopem pędzi Daw­ne słowa Lo­dem kłują I gorącem parzą A twój wi­dok daleki Za­bija mnie i męczy  -Milena :*


gdy-czekam-me-ser­-atakuje-nag­-staje-i-ga­lopem-pędzi-daw­ne-słowa-lo­dem-kłują-i-gorącem-parzą-a-twój-wi­dok-daleki-za­bija-mnie
Dok­torze Cytaty: Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci . -zakłopotana


codzien­na-roz­mo­wacodzien­ny-wi­dok-two­-twarzycodzien­ny-po­całunek-przeszłośćktóra-już-nie powró
Dok­torze Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa


jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej