Dokład­nie To sa­mo Cytaty

Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Nie prędzej nam wol­no sądzić spra­wy in­nych, aż włas­ne dokład­nie spełnimy. -Demostenes


nie-prędzej-nam-wol­no-sądzić-spra­wy-in­nych-aż włas­ne-dokład­nie-spełnimy
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Pogłos­ka jest in­formacją prze­des­ty­lowaną tak dokład­nie, że pot­ra­fi się przesączyć wszędzie. -Terry Pratchett


pogłos­ka-jest in­formacją-prze­­ty­lowaną-tak-dokład­nie-że pot­ra­fi ę-przesączyć-wszędzie
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Być no­woczes­nym, to znaczy wyp­rzedzać swój czas dokład­nie o ty­le, by mógł on nas wy­god­nie dogonić. -Louise de Vilmorin


być-no­woczes­nym-to znaczy-wyp­rzedzać-swój-czas-dokład­nie-o ty­-by mógł-on nas-wy­god­nie-dogonić
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Po­całunek jest w miłości tym, czym ter­mo­metr w me­dycy­nie - poz­wa­la dokład­nie zdać sprawę z po­wagi sytuacji. -Pierre Daninos


po­całunek-jest w miłoś-tym-czym-ter­mo­metr-w me­dycy­nie- poz­wa­-dokład­nie-zdać-sprawę-z po­wagi-sytuacji
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. Dokład­nie tak sa­mo rzecz się ma z ideałami pop­rzed­niego pokolenia. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


gwiazd-które-widzi­my-na niebie-być-może-już-nie -dokład­nie tak-­mo-rzecz ę- z ideałami-pop­rzed­niego-pokolenia
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna. -Gertruda Stein


to za­baw­ne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyz­na-pot­ra­fi-i ro­bi-to dokład­nie-tak-­mo
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili. -sprawdzsam


to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Gdy­by bud­dyzm za­pano­wał na Zachodzie, większość z nas ro­biłaby dokład­nie to sa­mo, co dziś, ty­le że byłoby w tym więcej za­bawy i mniej poczu­cia winy. -Ole Nydahl


gdy­by-bud­dyzm-za­pano­wał-na zachodzie-większość-z nas-ro­biłaby-dokład­nie-to ­mo-co dziś-ty­-że byłoby-w tym-więcej
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Klep­sydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, ale te roz­le­piane na mu­rach też są rodza­jem zegara. -Wiesław Brudziński


klep­sydry-pias­ko­we-są dokład­niej­sze-ale-te roz­­piane-na mu­rach-też-są rodza­jem-zegara
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Ktoś wie, jak się od­by­wało kiedyś łapa­nie czar­nych ludzi w niewolę? Dokład­nie tak sa­mo jak te­raz, kiedy przy­bywają do nas imigranci. -Logos


ktoś-wie-jak ę-od­by­wało-kiedyś-łapa­nie-czar­nych-ludzi-w niewolę-dokład­nie-tak-­mo-jak te­raz-kiedy-przy­bywają-do nas
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds


myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią jest me­todą na fo­bię. Dokład­nie na za­sadzie szcze­pion­ki. Szcze­pisz so­bie podświadomość. -Janusz Leon Wiśniewski


je­dynie-kon­fron­tacja-z fo­bią-jest me­todą-na fo­bię-dokład­nie na za­sadzie-szcze­pion­ki-szcze­pisz so­bie
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Pe­wien gru­by mężczyz­na z Wołomina Za­pyta­ny, ile po­siłków ja­da chłopina Od­po­wie­dział bez żenady: „Ja­dam tyl­ko obiady, O siódmej, je­denas­tej i piętnastej Siedem­nastej, dziewiętnastej I za kwad­rans, któraś tam.” Dokład­nie nie pamięta. -Maverick123


Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Tęskno­ta - kwiat zachwy­cający sub­telnością za­pachów. Z dokład­nością do jed­ne­go spojrzenia, jed­nej łzy, wra­cam w przeszłość. -JaiTy


tęskno­- kwiat-zachwy­cający-sub­telnośą-za­pachów-z-dokład­nośą-do jed­ne­go-spojrzenia-jed­nej-łzy-wra­cam-w przeszłość
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Szczęście po­lega na dokład­nym oz­nacze­niu, co w naszym życiu ma być tą je­dyną rzeczą nap­rawdę pot­rzebną i na po­god­nej re­zyg­nacji z całej reszty. -Thomas Merton


szczęście-po­lega-na dokład­nym-oz­nacze­niu-co w naszym-życiu- być-tą ­dyną-rzeczą-nap­rawdę-pot­rzebną-i na po­god­nej
Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. -Olivia Goldsmith


Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Na każdym po­lu pra­cy społecznej idee re­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tyczną niemal dokład­nością zor­ga­nizo­wany opór stęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu. -Karol Szymanowski


Dokład­nie To sa­mo Cytaty: Nig­dy nie pat­rz na zacho­wanie ludzi w to­warzys­twie. Wte­dy nie zauważasz te­go, ja­ki jest, widzisz tyl­ko maskę, którą zakłada, by uk­ryć swo­je niedos­ko­nałości. Wy­daje ci się, ze poz­nałeś