Dopóki Do­rośli Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dziec­ko to człowiek dos­ko­nały, dopóki do­rośli nie położą na nim swoich łap. -John Irving
dziec­ko-to człowiek-­ko­nały-dopóki-do­rośli-nie położą-na nim-swoich-łap
Dopóki Do­rośli Cytaty: „Deszcz odświeża Ziemię i po­maga rośli­nom wzras­tać. Rośli­ny za­pew­niają ludziom tlen. Dwut­le­nek węgla, który wy­dychają ludzie, poz­wa­la rośli­nom od­dychać. Wszys­tko jest ze sobą połączo­ne i wszys­tko jest Bo­giem. Gdy uświada­miasz to so­bie i zaczy­nasz tym żyć, wte­dy jes­teś oświeco­ny i wolny.” - Ma­hawa­tar Babadżi  -Mahawatar Babadżi
Dopóki Do­rośli Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... -Krystyna Siesicka
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-ale-i ludzie-są jak rośli­ny-poz­ba­wieni-miłoś-więdną
Dopóki Do­rośli Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk
Dopóki Do­rośli Cytaty: Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia. -Terry Pratchett
Dopóki Do­rośli Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni
jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Dopóki Do­rośli Cytaty: rośli­ny też myślą że są na końcu łańcucha pokarmowego  -stepbyson
rośli­ny-też-myślą-że są na końcu-łańcucha-pokarmowego 
Dopóki Do­rośli Cytaty: Rośli­ny są bar­dziej
rośli­ny-są bar­dziej-hu­mani­tar­ne-gdyż-by żyć-nie muszą-mordować
Dopóki Do­rośli Cytaty: Praw­da jest jak rośli­na: wschodzi, doj­rze­wa, kwit­nie i owocuje. -Władysław Grzeszczyk
praw­da-jest jak rośli­na-wschodzi-doj­rze­wa-kwit­nie-i owocuje
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie
dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Dopóki Do­rośli Cytaty: Gdzie jest miej­sce na in­dy­widual­ność, sko­ro na­wet do­rośli wy­pełniają kolorowanki. -Déchirer
gdzie-jest miej­sce-na in­dy­widual­ność-sko­ro-na­wet-do­rośli-wy­pełniają-kolorowanki
Dopóki Do­rośli Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin
nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Dopóki Do­rośli Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju
Dopóki Do­rośli Cytaty: Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo]  -watchingmefall
Żyje­my-w cza­sach-gdzie-do­rośli-zacho­wują ę-jak dzieci-a najmłod­-często-muszą-uda­wać-do­rosłych-7042013 z mo­jego
Dopóki Do­rośli Cytaty: Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań. -anja
nas­to­lat­ki-przeżywają-mnóstwo-roz­te­rekdo­rośli-trak­tują-ich-jak dziecichoc-spodziewają ę-po nich-doj­rzałych-zachowań
Dopóki Do­rośli Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne
Dopóki Do­rośli Cytaty: nie korzeń lecz owoc sta­nowi sens rośli­ny chcesz poz­nać człowieka pat­rz na je­go czyny... ______________________________________________________ GDZIEŚ USŁYSZAŁAM AL­BO PRZECZY­TAŁAM NIE PAMIĘTAM  -Sipa
Dopóki Do­rośli Cytaty: Rośli­na, zwierzę czy człowiek po­zos­tają sobą, mi­mo że w ciągu sto­sun­ko­wo krótkiego cza­su ani je­den atom w ich or­ga­niz­mie nie po­zos­tał ten sam. -Antoni Kępiński
rośli­na-zwierzę-czy-człowiek-po­zos­tają-sobą-mi­mo-że w ągu-sto­sun­ko­wo-krótkiego-cza­su-ani-­den-atom-w ich-or­ga­niz­mie
Dopóki Do­rośli Cytaty: zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia  -efa198711
zacho­wuje­cie ę-jak dzieci-a jes­teście-po­dob­no-do­rośli-kłó­cie ę-o każdą-za­bawkę-o każdą-fo­remkę
Dopóki Do­rośli Cytaty:
Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
Dopóki Do­rośli Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą. -Augustyn Św
dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe
Dopóki Do­rośli Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola
Dopóki Do­rośli Cytaty: Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy. -Anonim
nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki czas macie, dobro czyńcie. -Paweł z Tarsu Św
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki chory oddycha, jest nadzieja. -Anonim
dopóki-chory-oddycha-jest-nadzieja
Dopóki Do­rośli Cytaty: Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem. -Devin
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss
dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Dopóki Do­rośli Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski
Dopóki Do­rośli Cytaty: Miłość bywa zaborcza, dopóki konto w banku. -Antoni Regulski
miłość-bywa-zaborcza-dopóki-konto-w-banku
Dopóki Do­rośli Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore
Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dziec­ko to ot­warte, kiełkujące do­piero życie. Czu­je ono, pos­trze­ga i py­ta o coś, co już po chwi­li uchodzi je­go uwa­gi. Nie troszczy się o swo­je chwi­lowe ob­ja­wienia i jest zas­koczo­ne, gdy po pew­nym cza­sie do­rośli od­czy­tują mu z za­pisków, co też ta­kiego mówiło i o co pytało. -Karl Theodor Jaspers
Dopóki Do­rośli Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany
dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero