Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda. -Maksym Gorki
cho­ciaż-kłam­stwo-jeszcze-is­tnieje- ­ko­nali ę-tyl­ko-prawda
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi. -Alfa Centauri
chwi­-nie wys­tar­czają-by wy­pełć-pus­tkę-po­między-nimi
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia
dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy. -słońiczka
jes­teśmy-od­po­wie­dzial­-cho­ciaż-za te dechy
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Wkurza dosłow­nie, gdy widzę chwa­lenie marnych. Cho­ciaż całe swo­je życie byłem led­wo faj­nie fajny. Pan­ny brały lep­szych, tych o sto pro przystojniejszych. Ja na dwieście w głowie li­ryka, lecz su­ki nie lecą na wersy. Nikt nie czy­ta w myślach, cho­ciaż siła w słowie drzemie. Poz­by­wam się tych Ha­ter pryszczy jak­bym był ni­vea kremem. W ban­ku zaw­sze ze­ro, ban­ko­mat zniszczę w pełnym trudzie. Kap­tur założę na głowę, sto­ry jak o Ro­bin Hoodzie. -mayflower
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż kal­ku­lował na zim­no, złapa­li go na gorącym uczynku. -Cyprian Czernik
cho­ciaż-kal­ku­lował-na zim­no-złapa­li-go na gorącym-uczynku
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy. -respirer
tak-często-mówi­my-że tęskni­my-cho­ciaż-na­wet-nie czekamy
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski
cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Nic nie widzisz cho­ciaż jes­teś in­te­ligen­tnym mężczyzną. -Josephine Hart
nic-nie widzisz-cho­ciaż-jes­teś-in­te­ligen­tnym-mężczyzną
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Rozsądek jest jak dwo­rak, który usłużnie dos­to­sowu­je się do hu­morów swe­go pa­na: dla każdej żądzy, dla każde­go za­mie­rze­nia umie dos­tar­czyć rac­ji uzasadniających. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna
cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż nie widzisz, jak płaczę to ocierasz łzy. Dob­rze, że jesteś. -cytlopka
cho­ciaż-nie widzisz-jak-płaczę-to ocierasz-łzy-dob­rze-że jesteś
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek
niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Ale mów i nie łżyj cho­ciaż przez pier­wszych parę zdań!  -Joanna Chmielewska
ale-mów-i nie łżyj-cho­ciaż-przez-pier­wszych-ę-zdań 
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć. -Bella
gdy­bym-cho­ciaż-wie­działa-co myślisz-może-byłoby-mi łat­wiej-wierzyć
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Trze­ba iść z nadzieją przez świat cho­ciaż, wszys­tko jest nie tak... -KICIA1
trze­ba-iść-z nadzieją-przez-świat-cho­ciaż-wszys­tko-jest nie tak
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne. -CЯuelCOMA
szu­kałem-siebie-cały-czas-cho­ciaż-miałem-mnie-w środ­ku-pros­te i logiczne
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Zwiąż dwa pta­ki ze sobą, a nie pof­runą, cho­ciaż mają czte­ry skrzydła. -Rumi
zwiąż-dwa-pta­ki-ze sobą-a nie pof­runą-cho­ciaż-mają-czte­ry-skrzydła
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Mort zauważył, że idzie nap­rzód, cho­ciaż nie dys­ku­tował o tym z nogami. -P » Terry Pratchett » Mort
mort-zauważył-że idzie-nap­rzód-cho­ciaż-nie dys­ku­tował-o tym-z nogami
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76
zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit
po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty:
Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara 
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Przychodząc do waszej ulu­bionej res­taurac­ji zaw­sze pro­siła o zieloną her­batę, bo ta­ki właśnie ko­lor miały Two­je oczy. Z nadzieją pod­no­siła wzrok spod por­ce­lano­wej fi­liżan­ki i przez unoszącą się parę próbo­wała dos­trzec Ciebie po dru­giej stro­nie sto­lika. Żyła resztka­mi nadziei, cho­ciaż była niemal pew­na, że krzesło obok już zaw­sze będzie puste... -Riot
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. -Adam Mickiewicz
po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i . Niech po­może mnie wy­dać . Cho­ciaż za mąż. -nicola-57
z cyk­lu- ogŁosze­nia-prÓŻne-poszu­kuję-me­cena­-s z t u k i -niech-po­może-mnie-wy­dać-cho­ciaż-za mąż
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż cieszę się zmysłowy­mi przy­jem­nościami, mam tę pew­ność, że nie jes­tem ni­mi owładnięty. -Marpa
cho­ciaż-cieszę ę-zmysłowy­mi-przy­jem­nościami-mam-tę pew­ność-że nie jes­tem-­mi-owładnięty
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Nauka dos­tar­cza i ra­dości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy
Dos­tar­czają Mi cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Piramidy