Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty:
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia. -Zbigniew Herbert
nie- in­nej-dro­gi-do świata-jak tyl­ko-dro­ga-współczucia
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi. -MarcoPolo
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński
dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży. -Alfa Centauri
Żad­ne-­py-ani-dro­gow­ska­zy-nie po­mogą-od­na­źć-dro­gi-wędrow­co­wi-który-nie ob­rał-­lu-podróży
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss
kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból... -Kaye
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: W łzach wy­biegła w stronę deszczu Pop­la­miona suk­nia cała W za­war­tości ciało miała Suk­nia jak ściera Ciało jak­by umiera Wy­piorę ci kiece Do pral­ni po­lecę Od­pla­mia­cza trochę użyję I ciało twe obmyje Po­wiem ci więcej Pop­la­miłaś mi ręce Te­raz rozumiem Też sam od­myć nie umiem Po­mogę to­bie a ty mi Wyjść przez te zam­knięte drzwi  -Ciepłylolo
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi. -PoznajPrawdę
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu. -unikat
połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Po­rażka mówi o suk­ce­sie ... -Cykam
po­rażka-mówi-o suk­­sie
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­nia nie czy­ni człowieka. -Samuel Bogumił Linde
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz
cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: W drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkę. -Mickey Rooney
w drodze-do suk­­su-zaw­sze-mi­ja ę-porażkę
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują. -PoznajPrawdę
większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: ..nie jes­tem już dwu­let­nią dziew­czynką której wszys­tkie krzyw­dy można wy­nag­rodzić ta­nią lalką bar­bie al­bo dro­gim te­lefo­nem wy­rosłam z te­go... możesz ku­pować mi na­wet bar­dzo dro­gie pre­zen­ty ja się uśmie­chnę podziękuję ale wewnątrz i tak będę wciąż płakała. -NieBędęJulią
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Naj­większym suk­ce­sem nasze­go związku było to, że się rozstaliśmy. -Katarzyna Wołyniec
naj­większym-suk­­sem-nasze­go-związku-było-to-że ę-rozstaliśmy
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki. -Terry Goodkind
za­nim-od­niesiesz-suk­-mu­sisz-zaak­cepto­wać-możli­wość-porażki
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Bądźmy jak dob­ry kra­wiec, co ob­licza wed­le ilości suk­na krój opończy. -Alighieri Dante
bądźmy-jak dob­ry-kra­wiec-co ob­licza-wed­-iloś-suk­na-krój-opończy
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares
suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli
na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore
kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Suk­ces by­wa również ka­rany: trze­ba spo­tykać się z ludźmi, których przed­tem można było ignorować. -John Updike
suk­-by­wa-również-ka­rany-trze­ba-spo­tykać ę-z ludźmi-których-przed­tem-można-było-ignorować
Dro­ga Do suk­ce­su Cytaty: Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób. -hope_dies_last
wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób