Dro­ga Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dro­ga Cytaty: Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia. -Zbigniew Herbert
nie- in­nej-dro­gi-do świata-jak tyl­ko-dro­ga-współczucia
Dro­ga Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński
dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Dro­ga Cytaty: Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży. -Alfa Centauri
Żad­ne-­py-ani-dro­gow­ska­zy-nie po­mogą-od­na­źć-dro­gi-wędrow­co­wi-który-nie ob­rał-­lu-podróży
Dro­ga Cytaty: Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss
kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę
Dro­ga Cytaty: Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból... -Kaye
Dro­ga Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
Dro­ga Cytaty: ..nie jes­tem już dwu­let­nią dziew­czynką której wszys­tkie krzyw­dy można wy­nag­rodzić ta­nią lalką bar­bie al­bo dro­gim te­lefo­nem wy­rosłam z te­go... możesz ku­pować mi na­wet bar­dzo dro­gie pre­zen­ty ja się uśmie­chnę podziękuję ale wewnątrz i tak będę wciąż płakała. -NieBędęJulią
Dro­ga Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo
Dro­ga Cytaty: Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru. -GrzegorzWojak
Dro­ga Cytaty: Mo­ja dro­ga przyjaciółko, ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy... Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz... Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie... -justlife
Dro­ga Cytaty: Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy. -Wojciech Cejrowski
Dro­ga Cytaty: Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny. -Jawati
Dro­ga Cytaty: Tros­ki to połowa dro­gi do starości. -Ali Ibn Abi Talib
Dro­ga Cytaty: Złudze­nie? To dro­go kosztuje. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo
Dro­ga Cytaty: Co ta­nio wychodzi, dro­go wraca. -Władysław Grzeszczyk
Dro­ga Cytaty: Dro­ga pieniądza jest drogą bezwzględności. -Trygve Gulbranssen
dro­ga-pieniądza-jest drogą-bezwzględnoś
Dro­ga Cytaty: Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu
dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
Dro­ga Cytaty: De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię. -Stanisław Fornal
de­woc­ja-dro­ga-do piekła-przez-świątynię
Dro­ga Cytaty: Ta­nie ko­biety często dro­go kosztują. -Mieczysław Michał Szargan
Dro­ga Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Dro­ga Cytaty: Ta­jem­na dro­ga wie­dzie do wnętrza. -Novalis
ta­jem­na-dro­ga-wie­dzie-do wnętrza
Dro­ga Cytaty: • 
  często-piękne-dro­gi-pro­wadzą-do­nikąd- 
Dro­ga Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Dro­ga Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław
Dro­ga Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine
dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
Dro­ga Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Dro­ga Cytaty: dro­ga do lasu każdy ślad przydepnięty bu­tem z przyszłości  -Indygoo
dro­ga-do lasu-każdy-ślad-przydepnięty-bu­tem-z przyszłoś 
Dro­ga Cytaty: A jeśli ko­mu dro­ga ot­warta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie. -Jan Kochanowski
a śli-ko­mu-dro­ga-ot­warta-do nieba-tym-co służą-ojczyźnie
Dro­ga Cytaty: Na­gość jest szatą człowieczeństwa. in­sp. niez­dro­we tren­dy XXI w. -filutka
na­gość-jest szatą-człowieczeństwa-in­sp-niez­dro­we tren­dy-xxi-w
Dro­ga Cytaty: Dro­ga ludzi wol­nych nig­dy się nie kończy. -Donald Tusk
dro­ga-ludzi-wol­nych-nig­dy ę-nie kończy
Dro­ga Cytaty: na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość ..................................... -samothnick
Dro­ga Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo
nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Dro­ga Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Dro­ga Cytaty: Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole. -Bogusław Wojnar
na­wet-dro­gow­skaz-pot­ra­fi-wyp­ro­wadzić-w pole
Dro­ga Cytaty: Naj­krótsza dro­ga do obłędu wie­dzie przez samotność. -Aleksander Minkowski
naj­krótsza-dro­ga-do obłę-wie­dzie-przez-samotność